Show simple item record

dc.contributor.advisorรพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorอารีนา พิชัยวัตต์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:07Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:07Z
dc.date.issued1994th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1709
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537.th
dc.description.abstractการศึกษานี้มุ่งวิเคราะห์ (1) ประสิทธิภาพในการจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับตำบล จำแนกเป็น 2 มิติคือ 1. ความสามารถในการกำหนดสถานการณ์การผลิตทางการเกษตร และ 2. ความสามารถในการกำหนดแผนการเกษตร (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตร ได้แก่ ความรู้ของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์พื้นที่การเกษตรและเกษตรกร ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์พื้นที่การเกษตรและเกษตรกร และความสามารถของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในการแก้ปัญหาการพัฒนาการเกษตร.th
dc.description.abstractผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล รวมทั้งสิ้น 58 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อสรุปลักษณะทั่วไปของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลที่ศึกษา และใช้วิธีการสถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า Pearson's Product Moment Correlation Coefficent (r) เพื่อวิเคราะห์ระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Mutiple Regression Analysis) โดยวิธีแบบกำหนดตัวแปรอิสระเข้าสมการทั้งหมด (Enter) เพื่ออธิบายอิทธิพลและลำดับความสำคัญของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม และอธิบายชุดตัวแปรอิสระth
dc.description.abstractกลุ่มเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นชาย (ร้อยละ 81) มีอายุโดยเฉลี่ย 36 ปี ผู้ที่สมรสแล้วและอยู่ด้วยกันประมาณสามในสี่ (ร้อยละ 89.7) ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 53.4) ของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลที่ศึกษา จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ (ร้อยละ 98.3) และเริ่มรับรายการครั้งแรกในกรมส่งเสริมการเกษตรในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (ร้อยละ 93.1) ที่น่าสังเกต คือ ส่วนใหญ่ก็ยังดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรอยู่จนถึงปัจจุบันth
dc.description.abstractจากการศึกษา พบว่า.th
dc.description.abstractประสิทธิภาพในการจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับตำบลของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ "ปานกลาง" (x = 7.6) เกินครึ่งหนึ่งของกลุ่มเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลที่ศึกษามีประสิทธิภาพในการจัดทำแนวทางพัฒนาการการเกษตรระดับตำบลอยู่ในระดับ "ปานกลาง" (ร้อยละ 69) เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ "ต่ำ" (ร้อยละ 31) มีจำนวนน้อย ส่วนในระดับ "สูง" ไม่มี เมื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจัยของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ซึ่งได้แก่ ความรู้และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์พื้นที่การเกษตรและเกษตรกรและความสามารถของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาการเกษตรพบว่า ความรู้ของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์พื้นที่การเกษตรและเกษตรกร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับตำบลเป็นลำดับที่หนึ่ง (Beta = .286) ส่วนความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์พื้นที่การเกษตรและเกษตรกร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับตำบล เป็นลำดับที่สอง (Beta = .231) อย่างไรก็ตาม ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์พื้นที่การเกษตรและเกษตรกร และความสามารถของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาการเกษตร สามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิภาพในการจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ได้เพียงร้อยละ 20.9.th
dc.description.abstractเพื่อให้เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลสามารถจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ตามโครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร และนำไปใช้ประโยชน์ตามแนวนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ศึกษาใคร่ขอเสนอแนะดังนี้th
dc.description.abstract1. ควรจัดฝึกอบรมเฉพาะกิจสำหรับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการโครงการ หลักสูตรการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลเพื่อเพิ่มทักษะและการเรียนรู้โดยตรงต่อความสำคัญของการจัดการระบบข้อมูลth
dc.description.abstract2. ควรให้สำนักงานเกษตรจังหวัดกำกับ ติดตาม ดูแลแผนการนิเทศในระดับอำเภอโดยเน้นเทคนิควิธีการนิเทศในลักษณะการอภิปราย แลกเปลี่ยนประเด็นอันสำคัญระหว่างเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลและผู้นิเทศงานth
dc.description.abstract3. ควรให้โอกาสในการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการโครงการแก่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเพื่อให้มีโอกาสเลือกกิจกรรมและโครงการที่เหมาะสมต่อศักยภาพของพื้นที่th
dc.description.abstract4. การจัดลำดับความสำคัญและกำหนดมาตรการที่ชัดเจนของนโยบายระบบงานส่งเสริมการเกษตร เป็นสิ่งจำเป็นต่อการลำดับความสำคัญของเป้าหมายงานหลักและเป้าหมายงานรองของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในการปฏิบัติงานในพื้นที่th
dc.description.abstract5. เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลควรปรับปรุงบทบาทจากนักส่งเสริมการเกษตรเป็นนักพัฒนาอย่างครบวงจรอีกบทบาทหนึ่ง เช่น นักวิเคราะห์ชุมชน และนักการตลาดth
dc.format.extent18, 247 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectเกษตรกรรมth
dc.subjectนโยบายการเกษตรth
dc.subjectเกษตรตำบลth
dc.subjectโครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนาเกษตรกรth
dc.subject.lccHD 2080.55 .Z9L31 อ27th
dc.subject.otherการพัฒนาการเกษตรth
dc.subject.otherการส่งเสริมการเกษตร -- ไทย -- ลำพูนth
dc.titleประสิทธิภาพในการจัดทำแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับตำบลตามโครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.) ของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล จังหวัดลำพูนth
dc.title.alternativeField extension agents' efficiency in developing Planning Approach for Tambol Agricultural Development : the Agricultural Planning System and Farmer Development Project at Lampoon Provinceth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineการจัดการทางการพัฒนาสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record