รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Citation
ธีราพร ถนอมกลิ่น (2005). รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1718.
View online Resources
Collections