Show simple item record

dc.contributor.advisorขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorวาณี ทัพพะปุรณะth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:09Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:09Z
dc.date.issued1993th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1723th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม.(พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536.th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะปัจจุบัน และการพัฒนากิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรีของหน่วยงานของรัฐ ศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกอบรมสตรีชนบทในหมู่บ้านที่เลือกศึกษา และปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการฝึกอบรมของสตรีชนบท.th
dc.description.abstractกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ สตรีในหมู่บ้านที่มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรี ในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นโดยยึดถือวัตถุประสงค์ของการวิจัยและตัวแปรที่ต้องการศึกษาเป็นหลัก การประมวลผลข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการคำนวณค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square (x2) t-test , Pearson Product Moment Correlation Coefficient , Multiple Regression (Method : Stepwise) ตามลักษณะของข้อมูลth
dc.description.abstractผลการวิเคราะห์th
dc.description.abstract1. ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2534 หน่วยงานของรัฐที่จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรีในหมู่บ้านที่ศึกษา ที่สตรีกลุ่มตัวอย่างสามารถระบุได้คือ กรมการพัฒนาชุมชน กรมอนามัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมส่งเสริมการเกษตร.th
dc.description.abstract2. สตรีกลุ่มตัวอย่างเคยได้รับการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 29.5 และไม่เคยได้รับการฝึกอบรมโครงการใด ๆ เลย คิดเป็นร้อยละ 70.5 ในกลุ่มผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมนั้น ประมาณครึ่งหนึ่งเคยได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 1 ครั้ง ส่วนใหญ่จะเคยเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทางวิชาชีพ หลักสูตรการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะจัดเพียง 1 วัน และจัดในตำบล การได้รับข่าวสารการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะได้รับข่าวสารจากผู้ใหญ่บ้าน สำหรับเหตุจูงใจที่ทำให้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำคัญ คือ ต้องการหาความรู้เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ได้รับการชักชวนแนะนำจากเพื่อนบ้าน และเกรงใจเจ้าหน้าที่ สำหรับความคิดเห็นด้านการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ ไม่เคยนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับปรุงอาชีพที่ทำอยู่ ไม่เคยนำความรู้ไปใช้เพื่อเพิ่มรายได้และไม่เคยนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการสมัครงาน สำหรับอุปสรรคที่ทำให้ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่าอุปสรรคที่สำคัญคือปัญหาด้านเวลา รองลงมาคือไม่ทราบข่าวว่ามีโครงการฝึกอบรมในหมู่บ้าน โครงการหรือกิจกรรมที่จัดอยู่ไม่น่าสนใจth
dc.description.abstract3. ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนในการเข้ารับการฝึกอบรมที่สำคัญเรียงตามลำดับคือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม การได้รับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ และการได้รับข่าวสารจากผู้นำในหมู่บ้านth
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2014-05-05T09:26:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 nida-ths-b5980.pdf: 2743985 bytes, checksum: 146de3007d50b3bb1ee1c025df55cd42 (MD5) Previous issue date: 1993th
dc.format.extent11, 152 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectนโยบายของรัฐth
dc.subject.lccHQ 1236.5 .T5 ว24th
dc.subject.otherสตรีชนบท -- ไทย ฉะเชิงเทราth
dc.subject.otherสตรี -- การฝึกอบรม -- ไทย -- ฉะเชิงเทราth
dc.titleสตรีชนบทกับการเข้ารับบริการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรีth
dc.title.alternativeFactors influencing rural women's access to trainingth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineการปฏิบัติการทางสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record