Show simple item record

dc.contributor.advisorวิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorนิตยา สินเธาว์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:09Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:09Z
dc.date.issued1994th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1724
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537.th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและกระบวนการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทย โดยเฉพาะระบบการบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตร และสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการเสนอแนะมาตรการเชิงการนำนโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริหารงานบุคคลth
dc.description.abstractการรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างth
dc.description.abstractผลการศึกษามีข้อสรุปดังนี้th
dc.description.abstract1. การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งและโยกย้าย พบว่า ผู้บริหาร ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อัตราบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณ ได้เสนอแนะแนวทางแก้ไข คือ ให้บุคลากรรับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้น ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการมีความเหมาะสมตามมติ ครม. ในด้านความประพฤติ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการเข้ากับประชาชนได้ดี และระบุว่าไม่มีผลดีในการใช้ระบบอุปถัมภ์th
dc.description.abstractข้าราชการและลูกจ้าง ส่วนใหญ่ระบุว่าบุคลากรไม่เพียงพอเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะตำแหน่งเกษตรตำบลและไม่มีการใช้ระบบอุปถัมภ์th
dc.description.abstract2. การเลื่อนตำแหน่ง ผู้บริหารส่วนใหญ่ระบุว่าควรมีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเห็นด้วยกับการใช้วิธีสอบแข่งขันและเสนอผลงานth
dc.description.abstract3. รางวัลและการลงโทษ ทั้งผู้บริหารและข้าราชการเห็นว่าในการพิจารณาความดีความชอบโดยใช้ผลงานดีเด่นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ขั้นปกติ และ 2 ขั้นพิเศษth
dc.description.abstract4. การพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารระบุว่า มีแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานโดยใช้แผนของหน่วยเหนือตามแผนอบรมการประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตร ศอ.บต. พบว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ค่อนข้างมากth
dc.description.abstractข้าราชการและลูกจ้าง ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรม ดูงานและศึกษาต่อ เนื่องจากหน่วยงานไม่มีแผนในการพัฒนาบุคลากร ส่วนการประเมินผล ศอ.บต. ได้รับการอบรม และเห็นว่าจังหวัดเป็นหน่วยงานที่พัฒนาบุคลากรได้ดีth
dc.description.abstract5. สวัสดิการ ผู้บริหาร ส่วนใหญ่ระบุว่า ในระดับหัวหน้าหน่วยงานมีการขาดแคลนบ้านพัก และมีการเสนอแนะให้มีการสร้างบ้านพักอาศัยให้พอเพียง และจัดตั้งกองทุนให้ข้าราชการซื้อบ้านth
dc.description.abstractข้าราชการและลูกจ้าง ส่วนใหญ่ ระบุว่า มีเกณฑ์ในการจัดบ้านพักth
dc.description.abstractข้อเสนอแนะ โดยทั่วไป ควรใช้ระบบคุณธรรมและควรใช้สิทธิพิเศษแก่คนในพื้นที่กรมส่งเสริมการเกษตร ควรกระจายอำนาจการสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค และกำหนดอัตรากำลังให้พอเพียงกับปริมาณงาน ควรมีการกระจายโควต้า เหรียญพิทักษ์เสรีชน การนับเวลาทวีคูณ ให้ทั่วทุกหน่วยงานอย่างเป็นธรรม และควรจัดการปฐมนิเทศสำหรับข้าราชการที่เข้ามาบรรจุทำงานในพื้นที่ครั้งแรกให้ทั่วถึง.th
dc.format.extent10, 266 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectไทยth
dc.subjectภาคใต้th
dc.subject.lccHF 5549.2 .T5 น34th
dc.subject.otherการบริหารงานบุคคล -- ไทย (ภาคใต้)th
dc.subject.otherข้าราชการพลเรือน -- ไทย (ภาคใต้)th
dc.titleการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมส่งเสริมการเกษตรth
dc.title.alternativePersonnel administration in southern border area of the Agricultural Extension Departmentth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineการวิเคราะห์ทางสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record