การจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ : กรณีศึกษาอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Citation
พรทิพย์ อริยปิติพันธ์ (1993). การจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ : กรณีศึกษาอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1725.
View online Resources
Collections