Show simple item record

dc.contributor.advisorแตงอ่อน มั่นใจตน, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorพรทิพย์ อริยปิติพันธ์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:09Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:09Z
dc.date.issued1993th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1725th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม.(พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536.th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ในการศึกษาการจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ กรณีศึกษาอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้ มีด้วยกัน 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงสภาพการจ้างงาน 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและ 3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมth
dc.description.abstractกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นายจ้างหรือผู้ประกอบการหรือผู้จัดการฝ่ายบุคคลของโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 15 โรงงาน และกลุ่มที่ 2 ลูกจ้างหรือผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ ของอำเภอดังกล่าว จำนวน 141 คน ซึ่งเลือกตัวอย่างโดย ขั้นแรกทำการเลือกโรงงานแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขั้นต่อมา ทำการเลือกลูกจ้างจากโรงงานที่ได้จากการเลือกในขั้นแรก แบบ Accidental Sampling.th
dc.description.abstractผลการศึกษาข้อมูลจากผู้จัดการฝ่ายบุคคลของโรงงาน 15 แห่ง พบว่า.th
dc.description.abstract1) อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจ้างแรงงานหญิง (60.80 เปอร์เซนต์) มากกว่าแรงงานชาย (39.20 เปอร์เซนต์) แรงงานหญิงและแรงงานชายส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี (54.85 เปอร์เซนต์) โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานระดับล่าง (71.10 เปอร์เซนต์) ซึ่งมีผู้จบการศึกษาระดับมัธยมต้นมากที่สุด (30.60 เปอร์เซนต์) แรงงานทั้งหมดเป็นลูกจ้างประจำ ซึ่งส่วนมากมีอายุการทำงาน 1-2 ปี (36.09 เปอร์เซนต์) และแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานในท้องถิ่น (ภายในอำเภอบางปะกง) (33.30.th
dc.description.abstract2) สัดส่วนของแรงงาน วิศวกร : ช่างเทคนิค : แรงงานอื่น ๆ ของอุตสาหกรรม เป็น 1:5.6:51.2 เมื่อแยกพิจารณาตามประเภทของกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า สัดส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็น 1:14.7:84.8 และ สัดส่วนของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เป็น 1:2:37.th
dc.description.abstract3) สัดส่วนของทุนต่อแรงงานของอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เท่ากับ 190,030 บาท/คน โดยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสัดส่วนทุนต่อแรงงาน เป็น 272,950 บาท/คน ซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ที่มีสัดส่วน เป็น 117,576 บาท/คนth
dc.description.abstract4) สัดส่วนรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (7,454 บาท/คน/เดือน) เทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของแรงงานในภาคเกษตรกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา (1,207 บาท/คน/เดือน) เท่ากับ 6.1 : 1.th
dc.description.abstractผลการศึกษาข้อมูลจากลูกจ้าง 141 คน จาก 6 โรงงาน พบว่า.th
dc.description.abstract1) ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและเข้าสู่อำเภอบางปะกง คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ ค่าจ้าง/เงินเดือนสูง สวัสดิการดี การคมนาคมสะดวกมีรถรับส่ง มีโอกาสก้าวหน้า ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ฯลฯ.th
dc.description.abstract2) ปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายเข้ามาพักอาศัยอยู่ในอำเภอบางปะกงมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสังคม ซึ่งได้แก่ ใกล้ที่ทำงาน สะดวก มีญาติ/เพื่อนอยู่ มีคนชักชวน ลดความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการเดินทางไกล ฯลฯ.th
dc.description.abstractผลจากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมของฝ่ายนายจ้างมี 3 ประการใหญ่ ๆ ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นแรงงานวิชาชีพเฉพาะ และแรงงานระดับล่าง ปัญหาการจ่ายค่าจ้างแรงงานสูงสำหรับแรงงานวิชาชีพเฉพาะที่หายาก และปัญหาข้อพิพาทแรงงาน ส่วนปัญหาของฝ่ายลูกจ้าง ได้แก่ ปัญหาเรื่องค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมของที่ทำงาน และปัญหาส่วนตัว.th
dc.description.abstractอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่รัฐบาลสามารถส่งเสริมให้มีในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อช่วยให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค ทั้งยังสามารถแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายของแรงงานเข้าสู่กรุงเทพฯได้ แต่รัฐบาลควรมีส่วนเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานวิชาชีพเฉพาะในด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกร นักคอมพิวเตอร์ โดยการวางแผนการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมประเภทนี้ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างโดยจัดให้มีการฝึกอบรมแรงงาน ประสานผลประโยชน์และแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ดำเนินการอย่างเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งให้มีมาตรการป้องกันมลพิษth
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2014-05-05T09:26:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nida-ths-b4840.pdf: 2776106 bytes, checksum: 2432f35e2a27af5aeb321d374157d758 (MD5) nida-ths-b4840ab.pdf: 144657 bytes, checksum: 48eee71aebc855fdf4d2312349e74372 (MD5) Previous issue date: 1993th
dc.format.extent17, 163 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการจ้างงานth
dc.subject.lccHD 8039 .E372T5 พ17th
dc.subject.otherแรงงาน -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา -- บางปะกงth
dc.subject.otherอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- ไทยth
dc.titleการจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ : กรณีศึกษาอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราth
dc.title.alternativeThe employment in electronic industries : a case study in Bangpakong District, Chacheongsao Provinceth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineการวิเคราะห์ทางสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record