การประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตยของโครงการ ทมก : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครราชสีมา

Citation
กนกวรรณ ศรีวิไลลักษณ์ (1994). การประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตยของโครงการ ทมก : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครราชสีมา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1727.
View online Resources
Collections