การประเมินผลโครงการฝึกอบรมอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง

Citation
กนิษฐา สุวัตธกุล (1998). การประเมินผลโครงการฝึกอบรมอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1751.
View online Resources
Collections