การยอมรับและปฏิบัติตามกฎป่าชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบชุมชนที่เป็นคณะกรรมการกับชุมชนที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ : กรณีศึกษาป่าชุมชนโนนใหญ่ กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

Citation
จิราวรรณ อยู่เกษม (2000). การยอมรับและปฏิบัติตามกฎป่าชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบชุมชนที่เป็นคณะกรรมการกับชุมชนที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ : กรณีศึกษาป่าชุมชนโนนใหญ่ กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1757.
View online Resources
Collections