Show simple item record

dc.contributor.advisorรพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorโสภณ จันทร์สวยth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:18Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:18Z
dc.date.issued1993th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1777
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม.(พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536.th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่อง "แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคา" มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือth
dc.description.abstract1. ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคา.th
dc.description.abstract2. ความพอใจในการทำงานมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคาหรือไม่ เพียงไร.th
dc.description.abstract3. เปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยของความพอใจในการทำงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และประสิทธิผลการเลี้ยงไก่เนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคา.th
dc.description.abstract4. ข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคา เพื่อสรุปเป็นแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นth
dc.description.abstractผู้ศึกษาได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคาในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และปราจีนบุรี จำนวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แนวคำถามสัมภาษณ์ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นแนวคำถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคา ส่วนที่สอง เป็นมาตรวัดความพอใจในการทำงาน ส่วนที่สาม เป็นมาตรวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์th
dc.description.abstractการวิเคราะห์ข้อมูลได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นสถิติพรรณนาโดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนที่สอง เป็นการใช้สถิติวิเคราะห์โดยอาศัยค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และค่าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุth
dc.description.abstractผลการศึกษาพบว่า.th
dc.description.abstract1. จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคา มีระดับความพอใจในการทำงานในระดับค่อนข้างสูง คือร้อยละ 76.47 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง คือ ร้อยละ 75.49 ของผู้ตอบแนวคำถามสัมภาษณ์ทั้งหมดth
dc.description.abstract2. ความพอใจในตัวงานที่ทำมีความสัมพันธ์ทางบวก กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติth
dc.description.abstract3. ความพอใจในนโยบายของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติth
dc.description.abstract4. ความพอใจในการบริหารงานของบริษัท มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติth
dc.description.abstract5. ความพอใจในความมั่นคงในงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติth
dc.description.abstract6. ความพอใจในผลตอบแทนไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติth
dc.description.abstractผลการศึกษาที่ได้นี้น่าจะสามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคาทั่วไปได้ โดยมีองค์ประกอบของความพอใจในการทำงานที่ควรให้ความสำคัญเรียงตามลำดับ คือ ตัวงานที่ทำ การบริหารงานของบริษัท นโยบายของบริษัท ความมั่นคงในงาน และผลตอบแทนth
dc.format.extent15, 202 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectการจูงใจth
dc.subject.lccBF 503 ส86th
dc.subject.otherการจูงใจ (จิตวิทยา)th
dc.subject.otherเกษตรกรth
dc.titleแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะที่มีสัญญาผูกพันประเภทประกันราคาth
dc.title.alternativeAchievement motivation of broiler farmer in contract-to-by raiserth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineการวิเคราะห์และวางแผนทางสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record