Show simple item record

dc.contributor.advisorขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorแม้นเดือน เอี่ยมบรรณพงษ์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:20Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:20Z
dc.date.issued1991th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1787th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2534.th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินผลโครงการนันทนาการเด็ก ณ สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี รวมทั้งศึกษาข้อจำกัดในโครงการฯ ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนหญิง ณ สนามฝึกฯ บ้านปรานี เฉพาะที่เคยเข้าร่วมโครงการในระยะเวลาที่ทำการศึกษา คือ ธันวาคม 2530 - ธันวาคม 2532 (ครอบคลุมโครงการ 4 ระยะ) จำนวน 14 คน (10 เปอร์เซ็นต์) โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่กำหนด รวมทั้งศึกษาจากกรณีศึกษา แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ท้งในด้านสถิติพรรณา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติวิเคราะห์ (t-test)th
dc.description.abstractจากการประเมินผลโครงการ สรุปได้ดังนี้th
dc.description.abstract1. พบว่า พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ในระยะหลังดำเนินโครงการมีความแตกต่างกับในระยะก่อนดำเนินโครงการ โดยมีค่า t = 4.01 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งแสดงว่าโครงการนันทนาการเด็ก ณ สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ.th
dc.description.abstract2. จากการสัมภาษณ์พบว่า - ข้อจำกัดในโครงการฯ คือ งบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ คือ วิธีการดำเนินงานและบุคลากรของ มพด. ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ คือ ระบบการบริหารงานแบบราชการ ของสถานฝึกฯ บ้านปรานี รวมทั้งการไม่เห็นความสำคัญและขาดการร่วมมือกับโครงการในระยะแรก ตลอดจนการที่ มพด. เองก็ไม่สามารถกระตุ้นให้ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางปรับนโยบายให้เอื้อต่อการพัฒนาเด็กมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าวิทยากรจากภายนอกมีข้อจำกัดด้านเวลา.th
dc.description.abstractจากการสัมภาษณ์พบว่า ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการมีทั้งแง่บวกและลบ ผลกระทบแง่บวกคือ เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน มีผลทำให้สังคมยอมรับบทบาทและศักยภาพของ มพด. มากขึ้น ซึ่งหน่วยงานอื่นอาจนำเนื้อหา - รูปแบบในการจัดกิจกรรมไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการเช่นนี้ช่วยให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น ส่วนผลกระทบแง่ลบคือเจ้าหน้าที่ของสถานฝึกฯ บ้านปรานีมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น รวมทั้งพบว่าเด็กและเยาวชนสนใจในกิจกรรมของโครงการมากจนไม่สนใจในการเรียนและการฝึกอาชีพ.th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2014-05-05T09:26:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nida-ths-b9455.pdf: 3258720 bytes, checksum: e72d32ea7592aa3937a4f732f459d182 (MD5) nida-ths-b9455ab.pdf: 103464 bytes, checksum: 9f68810de6a863a7e985812be4a52ef4 (MD5) Previous issue date: 1991th
dc.format.extent128, 56 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHV 800 .T52 ม75th
dc.subject.otherเด็ก -- การสงเคราะห์ -- ไทยth
dc.subject.otherเด็กผู้หญิง -- การสงเคราะห์ -- ไทย -- การประเมินth
dc.titleการประเมินผลโครงการนันทนาการเด็ก ณ สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปราณีth
dc.title.alternativeAn evaluation of the Youth Recreation Project at "Pranee" Training School, Bangkok, Thailandth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineนโยบายและการวางแผนทางสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record