Show simple item record

dc.contributor.advisorขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorยุทธนา วิปุลากรth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:20Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:20Z
dc.date.issued1991th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1788th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2534.th
dc.description.abstractโครงการพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพเด็กระยะที่ 2 เป็นโครงการซึ่งได้ขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 28 จังหวัด ต่อจากในระยะแรก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เพียง 9 จังหวัดเท่านั้น โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพตามที่กำหนดเป็นมาตรฐานการให้การดูแลสุขภาพเด็กแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดีอย่างทั่วถึง.th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ก็เพื่อประเมินเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยที่บรรลุเป้าหมายและไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ และศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาคือ ผดุงครรภ์อนามัยที่ผ่านการอบรมจากโครงการ จำนวน 48 คน อาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมจากโครงการ จำนวน 141 คน และมารดาที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 1 ปี ซึ่งได้นำบุตรของตน ไปรับบริการในคลีนิคตรวจสุขภาพเด็กที่สถานีอนามัย จำนวน 417 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี 4 ชุด คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับผดุงครรภ์อนามัย อาสาสมัคร มารดา และแบบบันทึกการตรวจสุขภาพเด็กที่สถานีอนามัย (บัตร รบ.1 ต.06) ซึ่งผู้วิจัยได้นำข้อมูลเอกสารดังกล่าวที่กองอนามัยครอบครัว และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตต่าง ๆ ได้รวบรวมไว้หลังจากการดำเนินงานของโครงการผ่านไปแล้วเป็นเวลา 3 เดือน มาทำการศึกษา.th
dc.description.abstractผลจากการวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าไคสแควร์ (Chi-square) และการทดสอบค่าสถิติ T (T-Test) พบว่า ความรู้ของผดุงครรภ์อนามัยและมารดาที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 1 ปี และความสามารถของผดุงครรภ์อนามัยในการให้บริหารตรวจสุขภาพเด็ก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ สำหรับความถี่ของการจัดคลีนิคตรวจสุขภาพเด็กเฉพาะจำนวนชั่วโมงต่อครั้งมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ส่วนความรู้ของอาสาสมัคร ความถี่ของการจัดคลีนิคในด้านของจำนวนครั้งต่อเดือน การนิเทศงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน/อำเภอ และทัศนคติของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพเด็ก ไม่มีความสัมพันธ์กับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ.th
dc.description.abstractจากผลของการศึกษาครั้งนี้ พอจะสรุปได้ว่า การดำเนินงานของโครงการพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพเด็กระยะที่ 2 ซึ่งได้ดำเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลาเพียง 3 เดือนนั้น สามารถช่วยให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่อยู่ในชนบทห่างไกล ได้รับการดูแลสุขภาพได้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพดีโดยทั่วถึงกันในอนาคต อันสืบเนื่องมาจาการจัดคลีนิคตรวจสุขภาพเด็กตามที่กำหนดเป็นมาตรฐานการให้การดูแลสุขภาพเด็กแบบเบ็ดเสร็จของสถานีอนามัยในโครงการนั่นเอง.th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2014-05-05T09:26:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nida-ths-b10459.pdf: 2658697 bytes, checksum: 796de3d765385ab2c9dc763a941d5863 (MD5) nida-ths-b10459ab.pdf: 164372 bytes, checksum: ee4c7f0c1365d9cea25cabac81e9d8aa (MD5) Previous issue date: 1991th
dc.format.extentxi, 134 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectโครงการพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพเด็กth
dc.subject.lccRJ 103 .T5 ย44th
dc.subject.otherบริการตรวจสุขภาพเด็ก -- ไทยth
dc.titleการประเมินผลโครงการพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพเด็กระยะที่ 2 (2531-2533) ใน 28 จังหวัดth
dc.title.alternativeAn evaluation of the Development of Well Child Care Service Project : the second stage (1988-1990) in the 28 provinces, Thailandth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineนโยบายและการวางแผนทางสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record