Show simple item record

dc.contributor.advisorแสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorวัลลภ พ่วงเอี่ยมth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:21Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:21Z
dc.date.issued1993th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1795
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม.(พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536.th
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาฐานคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งและนำผลไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 13 กันยายน 2535 โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม 2 ช่วงคือ ช่วงต้นฤดูการรณรงค์หาเสียงวันที่ 22-23 สิงหาคม 2535 จำนวน 1,099 ตัวอย่าง และช่วงปลายฤดูการรณรงค์หาเสียงวันที่ 4 กันยายน 2535 จำนวน 720 ตัวอย่าง นำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยใช้สถิติร้อยละth
dc.description.abstractผลการสำรวจฐานคะแนนนิยมช่วงต้นฤดูการรณรงค์หาเสียงพบว่า ร้อยละ 97 ของผู้สอบแบบสัมภาษณ์ บอกว่าจะไปใช้สิทธิลงคะแนนแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ 707 ตัวอย่าง (ร้อยละ 66.8) สำหรับผู้ตัดสินใจแล้ว 352 ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.2) ตอบว่าจะไปใช้สิทธิลงคะแนนให้ นายประทีป กรีฑาเวช ร้อยละ 30.2 เลือก พล ต.ต.วุฒิ สุโกศล ว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ สุวรรณฉวี นายกฤษฏาง แถวโสภา ร้อยละ 22.8,19.7 และ 12.5 ตามลำดับ ในขณะที่คะแนนของนายสกุล ศรีพรหม และนายทองดี พริ้งกลาง ตามมาลำดับที่ 5 และ 6 ด้วยคะแนนร้อยละ 8.2 และ 6.7.th
dc.description.abstractแนวทางการเลือก ร้อยละ 46.9 พิจารณาจากพรรคอย่างเดียวร้อยละ 27.4 พิจารณาบุคคลอย่างเดียว และร้อยละ 25.5 พิจารณาทั้งพรรคและบุคคลth
dc.description.abstractคุณสมบัติพรรคและคุณสมบัติผู้สมัครที่เลือก ร้อยละ 43.9 ตอบว่าเลือกเพราะมีนโยบายพัฒนาท้องถิ่น ขณะที่ร้อยละ 34.4 ตอบว่าหัวหน้าพรรคเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี คุณสมบัตินักการเมืองนั้น ร้อยละ 51.9 ต้องการให้มาช่วยเหลือและคลุกคลีในพื้นที่ ร้อยละ 23.7 ว่าควรเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตth
dc.description.abstractพรรคการเมืองที่ชอบ ร้อยละ 47 ชอบพรรคชาติพัฒนา ร้อยละ 16.9 ชอบพรรคพลังธรรม และร้อยละ 12.5 ชอบพรรคประชาธิปัตย์ โดยเหตุผลนิยมหัวหน้าพรรคการเมืองนั้นร้อยละ 41.4 และหัวหน้าพรรคมีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีร้อยละ 17.5.th
dc.description.abstractพรรคการเมืองที่ไม่ชอบ ร้อยละ 74.1 ประชาชนไม่ตอบ ในจำนวนที่ตอบคือร้อยละ 25.9 ตอบว่า ไม่ชอบพรรคพลังธรรมร้อยละ 27.2 พรรคประชากรไทยร้อยละ 17.3 และพรรคชาติไทยร้อยละ 16.9 พรรคชาติพัฒนาร้อยละ 13.0 และพรรคประชาธิปัตย์เพียงร้อยละ 4.2 โดยเหตุผลว่าไม่ชอบหัวหน้าพรรคและผู้สมัครร้อยละ 49.2 และไม่เคยทำประโยชน์ให้ชุมชนร้อยละ 13.3.th
dc.description.abstractต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 63.8 เห็นว่า พล อ.ชาติชาย ชุณหะวัณเหมาะสม ร้อยละ 19.8 เห็นว่า พล ต.จำลอง ศรีเมืองเหมาะสม และร้อยละ 10.7 เห็นว่านายชวน หลีกภัยเหมาะสมth
dc.description.abstractแนวทางชี้นำการเคลื่อนไหวรณรงค์ จากการกระจายฐานคะแนนนิยมลงในระดับตำบลตาม 8 ระดับความมั่นคงตามแนวคิดสามเขตยุทธศาสตร์ พบว่าทุกตำบลล้วนเป็นเขตเขาทั้งสิ้นคือเขตเขาในระดับมั่นคงมาก (ระดับ 8) 45 ตำบล เขตเขาในระดับมั่นคง (ระดับ 7) 4 ตำบล และเขตเขาในระดับเขาค่อนข้างมั่นคง (ระดับ 6) เพียง 2 ตำบล ในข้อเท็จจริงเมื่อไม่สามารถเคลื่อนไหวในเขตเราจึงต้องปรับแนวทางการรณรงค์ไปที่ฝ่ายเราหรือทุกส่วนที่มีทัศนคติด้านบวกต่อฝ่ายเราคือ ต้องเริ่มจากเขตสุขาภิบาล กลุ่มชนชั้นกลางที่มีระดับการศึกษาสูงและมีอาชีพที่มั่นคงก่อน เพราะคนกลุ่มนี้จากผลการสำรวจชี้ว่าเป็นกลุ่มที่นิยมพรรคและหัวหน้าพรรคพลังธรรมเป็นนายกรัฐมนตรีสูงกว่า กลุ่มคนที่อยู่ในชนบทที่มีอาชีพเกษตรกรและจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา โดยเจาะจงลงไปยังกลุ่มเป้าหมายในทุกเขตที่มีฝ่ายเราอยู่th
dc.description.abstractผลการสำรวจฐานคะแนนนิยมช่วงปลายฤดูการรณรงค์หาเสียงพบว่า ร้อยละ 98.2 ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์บอกว่าจะไปใช้สิทธิลงคะแนนจากจำนวนคะแนนที่จะลงให้ทั้งสิ้น 1,424 คะแนนเสียง ตอบว่าจะลงคะแนนให้ว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ สุวรรณฉวี นายกฤษฏาง พล ต.ต.วุฒิ สุโกศล และนายประทีป กรีฑาเวช ร้อยละ 26.2,23.9 และ 21.1 ตามลำดับ ในขณะที่คะแนนในอันดับ 4 และ 5 ใกล้เคียงกันคือ คะแนนของนายทองดี พริ้งกลาง และนายกฤษฏาง แถวโสภา ร้อยละ 10.7 และ 10.4 โดยมีคะแนนของนายสกุล ศรีพรหม อยู่ในอันดับ 6 ร้อยละ 7.7.th
dc.description.abstractแนวทางการเลือก ร้อยละ 58.2 พิจารณาจากพรรคอย่างเดียว ร้อยละ 24.6 พิจารณาบุคคลอย่างเดียว และร้อยละ 18.2 พิจารณาทั้งพรรคและบุคคลth
dc.description.abstractพรรคการเมืองที่ชอบ ร้อยละ 60.7 ชอบพรรคชาติพัฒนา ร้อยละ 26.1 ชอบพรรคพลังธรรม และร้อยละ 13.1 ชอบพรรคประชาธิปัตย์ โดยเหตุผลนิยมหัวหน้าพรรคการเมืองนั้น ร้อยละ 57.9 และมีนโยบายที่มุ่งให้ความสำคัญระดับท้องถิ่นร้อยละ 23.th
dc.description.abstractพรรคการเมืองที่ไม่ชอบ ร้อยละ 76.5 ประชาชนไม่ตอบ ในจำนวนที่ตอบคือร้อยละ 23.6 ตอบว่าไม่ชอบพรรคพลังธรรมร้อยละ 49.7 พรรคชาติพัฒนาร้อยละ 29.0 และพรรคชาติไทยร้อยละ 21.3 โดยให้เหตุผลว่าไม่เคยทำประโยชน์ให้ชุมชนร้อยละ 47.9 หัวหน้าพรรคพาคนไปตายร้อยละ 32 และสนับสนุน พล อ.สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรีจนเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬร้อยละ 20.1.th
dc.description.abstractต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 63.4 เห็นว่า พล อ.ชาติชาย ชุณหะวัณเหมาะสม ร้อยละ 23.4 เห็นว่า พล ต.จำลอง ศรีเมืองเหมาะสม และร้อยละ 13.2 เห็นว่านายชวน หลีกภัยเหมาะสมth
dc.description.abstractแนวทางชี้นำการเคลื่อนไหวรณรงค์ จากการกระจายฐานคะแนนนิยมลงในระดับตำบลตาม 8 ระดับความมั่นคง ตามแนวคิดสามเขตยุทธศาสตร์พบว่าทุกตำบลล้วนเป็นเขตเขาในระดับความมั่นคงมาก (ระดับ 8) 51 ตำบล ระดับเขามั่นคง (ระดับ 7) 1 ตำบลและระดับเขาค่อนข้างมั่นคง (ระดับ 6) เพียง 1 ตำบล ในช่วงเวลา 1 สัปดาห์สุดท้าย ความสำคัญคือ ต้องช่วงชิงฝ่ายเป็นกลางให้ได้มากที่สุดและแยกสลายคะแนนของฝ่ายตรงข้ามให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้โดยการประสานกับองค์กรกลางซึ่งกำลังรณรงค์ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตth
dc.format.extentก-ฑ, 123 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.lccJQ 1749 .A53N37 ว117th
dc.subject.otherสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ไทย -- การเลือกตั้ง, 2535th
dc.subject.otherการเลือกตั้ง -- ไทย -- นครราชสีมาth
dc.titleการสำรวจฐานคะแนนนิยมเพื่อปฏิบัติการทางการเมืองตามแนวคิดสามเขตยุทธศาสตร์ของแผนการรณรงค์เลือกตั้ง : กรณีวิจัยปฏิบัติการ ณ เขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครราชสีมา เมื่อครั้งเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 13 กันยายน 2535th
dc.title.alternativeSurvey on popularity base for political action in accordance with the concept of three strategic areas of election campaigning plan : a case of action research in constituency C Nakhonratsima province on September 13, l992 of general electionth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineปฏิบัติการทางสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record