รูปแบบภาวะผู้นำ สภาวการณ์กลุ่มและประสิทธิผลขององค์การ : ศึกษากรณีที่ทำการพัฒนาชุมชนอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Citation
ชรินทร์ อาสาวดีรส (1992). รูปแบบภาวะผู้นำ สภาวการณ์กลุ่มและประสิทธิผลขององค์การ : ศึกษากรณีที่ทำการพัฒนาชุมชนอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1797.
View online Resources
Collections