Now showing items 21-40 of 345

 • Thumbnail

  การทำให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเซียลในการพยากรณ์ 

  นพดล เล็กสวัสดิ์; นิกร วัฒนพนม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1979)

  เทคนิคการพยากรณ์ได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน และเทคนิคการพยากรณ์ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันมีอยู่หลายวิธี วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอเทคนิคการพยากรณ์ที่นิยมใช้กันวิธีหนึ่งคือ การทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล (Exponential smoothing for forecasting) ซึ่งเป็นเทคนิคการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับข้อมูลที่มีจำนวนน้อย เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ได้กล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ ของเทคนิคการพยากรณ์แบบการทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล ได้แก่ การหาลำดับ การหาค่าเริ่มต้น และพารามิเตอร์ของการทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล โดยกล่าวถึงการทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล 2 วิธี คือ วิธีของ ...
 • Thumbnail

  การจำลองระบบสินค้าคงคลังซับซ้อน 

  เพ็ญพักตร์ นันธิราภากร; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1979)

  เป็นการศึกษาปัญหาสินค้าคงคลังกรณีที่จำนวนลูกค้าต่อวัน จำนวนอุปสงค์ของลูกค้า 1 คน ต่อวัน Leadtime ประเภทของลูกค้า และการตัดสินใจของลูกค้า มีการแจกแจงความน่าจะเป็นโดยที่รูปแบบของการแจกแจงของจำนวนลูกค้าต่อวัน จำนวนอุปสงค์ของลูกค้า 1 คน ต่อวัน และ Leadtime จะเป็นรูปแบบใด หรือหารูปแบบไม่ได้ก็ตาม โดยจะสร้างโปรแกรมมาตรฐานสำหรับแก้ปัญหาสินค้าคงคลังเมื่อมีสินค้าชนิดเดียวในการสั่งซื้อ/ผลิตแต่ละครั้ง เพื่อจะเป็นแนวทางสำหรับปฏิบัติให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด การศึกษานี้จะกล่าวเฉพาะกรณีที่ซื้อ/ผลิตสินค้า 1 ชนิด ในการสั่งซื้อ/ผลิตแต่ละครั้ง และผลประโยชน์สูง ...
 • Thumbnail

  แนวทางหนึ่งในการใช้อัลกอริทึ่มของฟีอาก์โกและแมคคอร์มิค 

  รัชนี วิรุฬหพันธ์; วัลลภ วิมลวณิชย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1979)

  ปัญหาที่จะนำมาศึกษานี้โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของ nonlinear constrainned optimization ซึ่งมีวิธีการแก้ปัญหาลักษณะนี้ได้หลายวิธีด้วยกัน อาทิเช่น อาศัยหลักการจากทฤษฎีแบรีเออร์ หรือ interior method, ทฤษฎีพีแนลตี้หรือ exterior method และ mixed-interior-exterior method ซึ่งเป็นวิธีการหาค่าอุตมะโดยใช้หลักการของ unconstrained optimization technique โดยมีรูปแบบในลักษณะของ indirect method วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะคิดค้นอัลกอริทึมสำหรับหาค่าอุตมะอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งรวบรวมกรรมวิธีของแบรีเออร์และพีแนลตี้เข้าด้วยกัน อัลกอริทึมในรูปนี้รวมข้อดีของทั้งสองวิธี ...
 • Thumbnail

  การควบคุมจราจรทางอากาศของสนามบินดอนเมือง 

  วิโรจน์ วัฒนสุนทร; วัลลภ วิมลวณิชย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1980)

  การศึกษาได้นำวิธีการ หลักการต่าง ๆ จากวิชาการวิจัยดำเนินงานมาใช้วิเคราะห์ผล โดยนำวิธีการจำลองด้วยเครื่องจักรคำนวณ และระบบการรอคอย (Queving System) มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ วัตถุประสงค์ของการทำแบบจำลองการควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบินดอนเมือง เพื่อศึกษาและทดสอบระบบที่ใช้ในการควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบินเมือง ว่ามีปัญหาอะไร หรือมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ เพื่อศึกษาถึงจำนวนสนามที่จอดพักของเครื่องบินพาณิชย์ว่ามีเพียงพอหรือไม่ และเพื่อศึกษาถึงความสามารถในการรับจำนวนเครื่องบินที่เข้ามาบริการเพิ่ม
 • Thumbnail

  การควบคุมงบประมาณโดยอาศัยการจำลอง 

  วีระยุทธ วงษ์ศิริ; อาชว์ เตาลานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1980)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ นำวิธีการการกำหนดขอบเขตของงบประมาณ (Bracket Budgeting) จากบทความเรื่อง How Bracket Budgeting Cope with Uncertainty ของ Mr. Michael W. Curren ใน Management Review ฉบับที่ 64 เล่มที่ 5 เมษายน คศ.1975 มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจในประเทศไทย การศึกษางบประมาณโดยวิธีการควบคุมโดยแบบจำลองนี้เป็นการศึกษาเป็นรายตัวแปรในการวางแผนกำไรประจำปี การควบคุมงบประมาณอาศัยตัวแปรและเป้าหมายพื้นฐานในการเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยอมรับนั้นให้มากที่สุด ในบริษัทเล็ก ๆ อาจจะทำได้เป็นเพียงบางส่วน แต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การศึกษาอาจจะแยกออกเป็นหลาย ๆ ส่วน
 • Thumbnail

  การจัดระบบจราจรบริเวณทางแยกซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยอาศัยการจำลองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  วรนุช เกิดสินธ์ชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1982)

  มุ่งศึกษาถึงปัญหาการควบคุมสัญญาณไฟจราจรในสภาพการจราจรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางแยกอิสระหรือทางแยกที่ต้องมีระบบไฟที่สัมพันธ์กัน โดยรูปแบบการแจกแจงของจำนวนรถที่เข้าสู่ทางแยกต่อหน่วยเวลาจะเป็นรูปแบบใดหรือหารูปแบบไม่ได้ก็ตาม การศึกษานี้จะครอบคลุมถึงทั้งสิ้น ผู้ศึกษาได้สร้างโปรแกรมมาตรฐานโดยอาศัยเทคนิคการจำลองในการคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการควบคุมสัญญาณไฟจราจร มาตรการในการกำหนดนโยบายการควบคุมจังหวะสัญญานไฟจราจรพิจารณาจากอัตราส่วนเฉลี่ยของจำนวนรถที่มีอยู่ในแต่ละทิศทางของถนนทุกสายต่อหน่วยเวลา.
 • Thumbnail

  ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเพื่องานวางแผน 

  ศิรดา แก้วสุจริต; วัลลภ วิมลวณิชย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1983)

  ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเพื่องานวางแผน (The Engineering Data Base for Planning Purpose) เป็นฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของโรงจักรต่าง ๆ ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศไทย ฐานข้อมูลนี้จะให้บริการข่าวสารทางด้านวิศวกรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำไปใช้ในการวางแผนในขั้นต่าง ๆ การออกแบบโครงสร้างของข้อมูลที่จะเก็บในฐานข้อมูล และวิธีการที่จะนำข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาใช้ได้อาศัยความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักสำคัญ และได้นำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งใช้กับระบบฐานข้อมูลโดยเฉพาะ ชื่อ DMS 1100 ...
 • Thumbnail

  ผลกระทบของการลดภาวะเจริญพันธุ์ที่มีต่อการจัดการประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น 

  สุชีพ ชั้นสูง; บุญเสริม วีสกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1984)

  การประกาศใช้นโยบายวางแผนครอบครัวเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาเริ่มปรากฏผลให้เห็นชัดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณนักเรียนที่เข้าสู่ระบบโรงเรียนมีจำนวนลดลง เป็นผลให้จำนวนนักเรียนทั้งหมดลดลงด้วย หากสถานการณ์เช่นนี้ยังดำรงอยู่ต่อไป การจัดการประถมศึกษาก็จะต้องประสบปัญหามากยิ่งขึ้น รูปแบบการจัดการโรงเรียนก็จะต้องมีหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
 • Thumbnail

  Student information system support using the Storage and Information Retrieval System (STAIRS) 

  Pattarasinee Bhattarakosol; William H Rebman, advisor (National Institute of Development Administration, 1986)
 • Thumbnail

  Consequences of population changes on compulsory education in Thailand : 1986-1996 

  Niwat Klinngam; Borriboon Thitakamol, advisor (National Institute of Development Administration, 1987)

  The main purpose of this study was to investigate the consequences of population changes on educational and manpower planning as well as on the financial need for compulsory education in Thailand during 1986-1996. To attain the purpose, the structural model to forecast the numbers of pupil enrollment in compulsory education for seven regions was firstly proposed and computerized. The related parameters in the model for each region were then seperately estimated and forecasted.
 • Thumbnail

  A multilevel analysis of determinants of infant mortality in rural Northeastern Thailand 

  Nawarat Suwannapong; Suwanlee Piampiti, advisor (National Institute of Development Administration, 1987)

  The study utilized field survey data conducted from January 1986 to March 1986. Married women aged 15 to 49 years with experience of at least one live birth were randomly interviewed in depth. Only live births during the period January 1, 1980 to December 31, 1984 were analysed. For a better understanding of the infant mortality situation in Thailand, the author begins with the estimate of regional probability of dying between live birth and selected age by applying the indirect technique developed by Brass, Trussell and Feeney. The data for ...
 • Thumbnail

  Identification of target population needing health services : basic minimum needs approach 

  Wimonruedee Wansorn; Suwanlee Piampiti, advisor (National Institute of Development Administration, 1988)

  The study concentrates only on the low income care (LIC) or free medical care program. The data for this analysis are obtained from documents relevant to the program and the sampled survey in Mahasarakham in March, 1986. The head of a household, a spouse or a family member who could give sufficient information about the household, was randomly interviewed. Altogether, the 727 sampled households composed 2 groups, low income card holders and non low income card holders, according to the criteria of LIC provision of the Ministry of Public Health. ...
 • Thumbnail

  A study of changes in urbanization and occupational mobility of the Thai labour force 

  Chupensri Wongbuddha; Suchart Prasith-rathsint, advisor (National Institute of Development Administration, 1988)

  This study examines changes in the degree of urbanization in various types of a community and an individual's mobility in the three major occupational groups, agriculture, industry and service. Information was obtained from two levels, 1) a community level: a total of 503 communities was sampled from the 1970 and 1980 data tapes of Population and Housing Censuses, and 2) a personal level: a total of 720 households was sampled including 1,294 individuals of 35 years and over, selected for the survey and interviewed concerning their individual ...
 • Thumbnail

  Women's status and role on fertility 

  Achara Navachinda; Suwanlee Piampiti, advisor (National Institute of Development Administration, 1989)

  The purpose of the study is to analyze the causes and effects of women's previous status on actual roles, actual roles on actual status, and actual status on fertility by comparing evidence between the rural and up-country urban areas. Data were obtained by field survey in March 1986 from 400 rural and up-country urban households in Nakorn Ratchasima Province.
 • Thumbnail

  The demand for otolaryngological manpower : a case study in Nakhon Nayok Province, Thailand 

  Nantawan Antarasena; Suchart Prasith-rathsint, advisor (National Institute of Development Administration, 1989)

  This study examines the demand for Ear, Nose and Throat doctors and substitution personnel in Nakhon Nayok province, Thailand, based on the referral system. A field survey was conducted to test a model for estimating this demand.
 • Thumbnail

  Life tables construction for Thailand : with applications to government pension schemes 

  Suwimol Angkavanich; Borriboon Thitakamol, advisor (National Institute of Development Administration, 1989)

  The study concentrated on applying an indirect methodology that relied on demographic models in the estimation of mortality rates in order to construct the life tables for Thai males and females. The data for this analysis are obtained from population censuses, death statistics reported by the Ministry of Interior and the Ministry of Public Health, and also documents relevant to the analysis of government retirees and pension expenditures.
 • Thumbnail

  อุปทานและอุปสงค์ของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2531-2000 

  ชื่นชม เจริญยุทธ; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  การศึกษานี้ มีจุดประสงค์เพื่อคาดประมาณจำนวนการผลิตพยาบาลระดับวิชาชีพในประเทศไทย และจำนวนพยาบาลที่จะมีอยู่ในแรงงาน ระหว่าง พ.ศ. 2531-2000 แต่ละปี ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงสภาพความต้องการพยาบาลวิชาชีพในตลาดแรงงานในช่วงทศวรรษหน้า นอกจากนี้ก็มุ่งศึกษากิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูญเสียพยาบาลวิชาชีพไปจากแรงงานก่อนเวลาอันควร.
 • Thumbnail

  Rural-urban migration trend and employment status : a case study in Bangkok Metropolis 

  Chuta Manusphaibool; Boonserm Weesakul, advisor (National Institute of Development Administration, 1990)

  This study treated rural-urban migration as the in-migrants from other provinces into the Bangkok Metropolitan Area. The various social and economic problems occurred in the capital city are partly due to the rapid population growth. The tremendous influx of in-migrants to the Bangkok Metropolis over the past two decades may contributed to the growth rate and may turn to create greater problems. The rural in-migrants are predominantly single young men and women. The employed in-imgrants in the Bangkok Metropolis are mainly engaged in work status ...
 • Thumbnail

  Determinants, processes, and consequences of internal migration in Thailand 

  Amporn Thongluang; Suchart Prasith-rathsint, advisor (National Institute of Development Administration, 1990)

  Migration has an effect on both economic and social problems. In Thailand, as in other developing countries, many migrants have moved to unsuitable places with the intention of bettering their lives. This study of patterns, determinants, processes, and consequences of internal migration in Thailand will attempt to explore the migratory situation at regional, provincial and village levels. It is hoped that this study will provide not only an impetus for further research in this area but also promote a more equitable policy for population migration ...
 • Thumbnail

  Education management for the generation of self-employment of graduates 

  Penkhae Siriwan; Choomphol Swasdiyakorn, advisor (National Institute of Development Administration, 1990)

  The rising trends of unemployment among the university graduates of Thailand resulting from the rapid expansion in higher education indicate the need for providing the university students with the opportunity to better prepare themselves for self-employment after graduation. The objectives of this dissertation are to investigate : (1) the future trend of self-employment generation among the university graduates, (2) the career status, entry and changes of the graduates, (3) the factors that influence career entry decision and career group ...