Now showing items 1-20 of 390

 • Thumbnail

  การสุ่มตัวอย่างธรรมดาแบบควบคุม 

  ปรีชา ฤทธาคณานนท์; ประชุม สุวัตถี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1973)

  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาถึงระเบียบวิธีทางสถิติซึ่งอวาดานิและสุกัตเม (Avadhani and Sukhatme) ได้เขียนไว้ในวารสาร Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics (1965) และ The Australian Journal of Statistics (1968) นักสถิติทั้งสองนี้ได้เสนอถึงวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่างที่ไม่ชอบ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่มีการควบคุม (Controlled Sampling) หรืออีกนัยหนึ่งนักสถิติทั้งสองนี้ได้พยายามที่จะแก้ปัญหาในการที่จะทำให้ความน่าจะเป็นของการเลือกที่ไม่มีหน่วยตัวอย่างที่จะทำให้คุณภาพของตัวอย่างด้อยลงมีค่าเพิ่มขึ้น
 • Thumbnail

  การย้ายถิ่นของประชากรเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2517 

  ประมวล กระจ่างอรรถชัย; สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1974)

  ศึกษาทั้งในแง่การย้ายเข้า การย้ายออก และการย้ายภายในเขตธนบุรีเอง โดยเน้นหนักที่จะศึกษาองค์ประกอบทางเพศ และอายุของผู้ย้ายถิ่น ตลอดจนลักษณะการย้ายถิ่นและเดือนที่ย้าย เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางด้านอายุและเพศกับการย้ายถิ่น ความสัมพันธ์ทางด้านอายุและเพศกับเดือนที่ย้ายถิ่น ลักษณะการย้ายถิ่น ศึกษาเปรียบเทียบการย้ายเข้าระหว่างประชากรที่มาจากเขตอื่นของกรุงเทพมหานครกับประชากรที่มาจากต่างจังหวัด และศึกษาเปรียบเทียบการย้ายออกระหว่างประชากรที่ออกไปอยู่ต่างจังหวัด ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งรวบรวมไว้โดยกองนโยบายและแผน 1 สำนักนโยบายและแผน ...
 • Thumbnail

  การจำหน่ายเครื่องจักรกลภายใต้สภาวะการใช้งานที่ผันแปรเชิงสุ่ม 

  พิทักษ์ จิตจักร; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1975)

  วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดเวลาที่สมควรจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะการใช้งานภายใต้ข้อจำกัดบางอย่าง ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา สภาวะการทำงานของเครื่องจักรกลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) สภาวะไม่สามารถใช้งานได้ (2) สภาวะทำงานเต็มที่ และ (3) สภาวะทำงานไม่เต็มที่หมุนเวียนกันอยู่เช่นนี้ตลอดไป เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักรกล เช่น ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และผลงานที่เครื่องจักรกลทำได้ ในการใช้งานเครื่องจักรกลไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้งานจึงเป็นผลให้เครื่องจักรกลทำงานอยู่ภายใต้สภาวะการใช้งานที่ผันแปรเชิงสุ่ม ...
 • Thumbnail

  การกำหนดเวลาบริการที่ดีที่สุดสำหรับระบบเวียนรับบริการ 

  พัชรศิริ สัจจพันธุ์; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

  วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบเวียนรับบริการ โดยศึกษาถึงการกำหนดเวลาบริการที่ดีที่สุดคือ เวลาบริการที่ทำให้ค่าเฉลี่ยของเวลารอคอยมีค่าน้อยที่สุดและทำการวิจัยทั้งกรณีที่เวลาสับเปลี่ยนเท่ากับศูนย์ และเวลาสับเปลี่ยนไม่เท่ากับศูนย์ ซึ่งเวลาสับเปลี่ยนคือเวลาที่สูญเสียไปในการนำเอาหน่วยที่รอรับบริการเข้าสู่แหล่งให้บริการและนำเอาหน่วยที่อยู่ในแหล่งให้บริการกลับต่อท้ายแถวเพื่อรอรับบริการในรอบต่อไป สำหรับกรณีเวลาสับเปลี่ยนเท่ากับศูนย์สามารถสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของค่าเฉลี่ยของเวลารอคอยได้ แต่กรณีที่เวลาสับเปลี่ยนไม่เท่ากับศูนย์คือเป็นตัวแปรเชิงสุ่ม ...
 • Thumbnail

  การวางแผนแบบคาบเพื่อการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช เพื่อผลกำไรสูงสุดภายใต้สภาวะปัจจุบันในประเทศไทย 

  เกษมสุข สุรวิชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

  มุ่งศึกษาเพื่อจะหานโยบายที่ดีที่สุดในการซื้อวัตถุดิบ การใช้วัตถุดิบ การขายน้ำมันพืช การขายกากวัตถุดิบและผลิตผลพลอยได้ ตลอดจนการเก็บกากวัตถุดิบ และการกักตุนวัตถุดิบ โดยมีเป้าหมายคือผลตอบแทนสูงสุด วัตถุดิบในการสกัดน้ำมันพิจารณาเฉพาะเมล็ดฝ้าย เมล็ดนุ่น รำข้าว และถั่วเหลืองเท่านั้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาคือ ทำให้ผู้วางแผนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนในการผลิตน้ำมันพืช เห็นความสำคัญของการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และสามารถนำเอาตัวแบบนี้มาศึกษาเป็นแนวทาง และดัดแปลงเพื่อให้ใช้กับทางโรงงานได้อย่างเหมาะสม และทราบถึงนโยบายที่ดีที่สุดในการวางแผน ...
 • Thumbnail

  นโยบายที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อและขายสินค้าในกรณีที่อุปทานมีจำนวนจำกัด และอุปสงค์มีจำนวนไม่จำกัด 

  บรรเจิด อารีกุลชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายที่ดีที่สุด ในการซื้อและขายสินค้าโดยถือเอาผลกำไรสูงสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน ตัวแบบจำลองที่สร้างขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการค้าขายสินค้าทุกชนิด เมื่อโครงสร้างด้านการตลาดของสินค้าดังกล่าวมีอุปสงค์ไม่จำกัดและมีอุปทานจำกัด การเลือกคำตอบที่ดีที่สุดจากตัวแบบจำลองใช้เทคนิคการเลือกแบบพลวัตร (Dynamic programming) การประยุกต์ตัวแบบจำลองใช้กับปัญหาจริงในที่นี้ได้นำเอากรณีการค้าข้าวโพดส่งออกของประเทศไทยมาเป็นตัวอย่าง.
 • Thumbnail

  การหาค่าอุตมะของพารามิเตอร์ของฟังคชั่นการแจกแจงสำหรับข้อมูลที่กำหนดให้ 

  วิภาวรรณ รุ่งเรือง; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

  วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาถึงการกำหนดค่าอุตมะของพารามิเตอร์ในฟังค์ชั่นการแจกแจงมาตรฐานที่นำมาทดสอบกับข้อมูลที่กำหนดให้ โดยวิธีการค้นหาตัวแปรตัวเดียวโดยไม่ใช้อนุพันธ์ของพาวเวลล์ (Powell's Univariate Search without Derivative) ในกรณีที่การแจกแจงมาตรฐานมีพารามิเตอร์เพียงตัวเดียว ส่วนกรณีที่มีพารามิเตอร์หลายตัว วิธีการค้นหาค่าอุตมะของสถิติทดสอบจะใช้วิธีทางสังยุคของพาวเวลล์ (Powell's Conjugate Direction Method) ร่วมกับวิธีการค้นหาตัวแปรเดียวโดยไม่ใช้อนุพันธ์ของพาวเวลล์ ทั้งนี้เนื่องจากในการทดสอบข้อมูลที่มีการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงมาตรฐานนั้น ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  ภิรมย์ สิงห์พริ้ง; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  ความล่าช้าของการเก็บรวบรวมข้อมูลนับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ มูลเหตุแห่งปัญหาเกิดขึ้นภายในระบบการดำเนินงาน การศึกษานี้ได้หาหนทางแก้ไขปัญหาต่อจากแนวความคิดซึ่งได้ตกลงในการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กองนิติบุคคลและกองวิชาการ ซึ่งตกลงจะให้มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการโอนอำนาจหน้าที่และหลีกเลี่ยงการนำแบบแสดงรายการไปตรวจสอบก่อนที่จะกรอกรายละเอียดลงในแบบบันทึกข้อมูล ซึ่งการดำเนินงานเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะอาจมีปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาได้อีก เนื่องจากการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินงานนี้ยังไม่มีระเบียบแบบแผนที่แน่นอน ...
 • Thumbnail

  ภาษาฟอร์แทรนแบบโครงสร้าง 

  สุชาดา เกษชุมพล; ศรีศักดิ์ จามรมาน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  การทำวิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ โดยภาษานี้มีคุณสมบัติเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม แม้ว่าโปรแกรมจะถูกเขียนขึ้นเป็นเวลานานแล้วก็ตาม ผู้เขียนโปรแกรมคนเดิมหรือผู้อื่นที่ไม่มีส่วนร่วมเขียนโปรแกรมนี้มาก่อนก็สามารถทำความเข้าใจ แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมได้โดยง่าย.
 • Thumbnail

  ตัวแบบในการพยากรณ์การอุปโภคอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย 

  บุญรอด วุฒิศาสตร์กุล; อาชว์ เตาลานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อทดลองสร้างตัวแบบในการพยากรณ์ถึงความต้องการอุปโภคอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยในแต่ละปี ตัวแบบที่สร้างขึ้นนี้ อาศัยหลักการของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น โดยมีตัวแปรตามคือ ปริมาณการอุปโภคอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มชนิดหนึ่งในแต่ละปี และมีตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการอุปโภคอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม ผลของการศึกษาเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีด้านนี้ เป็นแนวทางในการสร้างตัวแบบการถดถอยพหุคูณเพื่อการพยากรณ์การอุปโภคอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยในอนาคต และต่อกิจการหรือโรงงานอ ...
 • type-icon

  นโยบายอุตมะในการดำเนินงานเขื่อนภูมิพล 

  อวยชัย มิตรทองแท้; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงปริมาณน้ำที่เหมาะสม ที่จะปล่อยไปเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานในแต่ละสภาวะของปริมาณน้ำในเขื่อนในคาบเวลาหนึ่ง เพื่อให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานเขื่อนเฉลี่ยในระยะยาวมีค่าต่ำสุด ค่าใช้จ่ายที่จะพิจารณาในที่นี้จะพบว่าเป็น 2 ประเภทคือ ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าและความเสียหายในด้านเกษตรกรรม เนื่องจากปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีมากกว่าหรือน้อยกว่าความต้องการทางเกษตรกรรม
 • Thumbnail

  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบมินิแทบสำหรับเครื่องเบอร์โรส์ 1714 

  เลอสรรค์ โบสุวรรณ; อนุมงคล ศิริเวทิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  ระบบโปรแกรม MINI-TAB ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีส่วนความจำขนาดเล็ก จุดมุ่งหมายเพื่อจะจัดทำตารางของข้อมูลทางสังคมศาสตร์ซึ่งคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ซับซ้อนกว่านี้ไม่ได้จัดเตรียมไว้ สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับงานเขียนโปรแกรมจะพบว่าโปรแกรม MINI-TAB นี้ สามารถที่จะเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างได้ ทำให้สะดวกและคล่องตัว โปรแกรมนี้เขียนด้วยภาษาฟอร์ทราน ซึ่งการทำงานย่อมช้ากว่าโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาในระดับต่ำกว่า แต่สามารถนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนมาก โดยมิต้องคำนึงถึงขนาด อายุ หรือแม้แต่บริษัทผู้ผลิตเค ...
 • Thumbnail

  รูปแบบขบวนเรืออุตมะในการสกัดจับการลักลอบหนีศุลกากรทางทะเลโดยการลาดตระเวนแบบแล่นเรียงตามกัน 

  สญชัย สุขะจูทะ; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามทางทะเลบริเวณอ่าวไทยที่มีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนเรือ และขีดความสามารถของเรือ เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการนำเอาแบบจำลองของคณิตศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์และปัญหาที่กำลังประสพอยู่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรทางทะเลในอนาคต โดยศึกษาเปรียบเทียบค่าคาดหมายของจำนวนครั้งในการตรวจจับ เมื่อจัดให้เรือลาดตระเวณเป็นแถวตอน โดยใช้เรือลาดตระเวณ 1 ลำ 2 ลำ และ 3 ลำ ในกรณีที่มีเรือลาดตระเวณมากกว่า 1 ...
 • Thumbnail

  การประยุกต์อนุกรมเวลา Box และ Jenkins ในการพยากรณ์ 

  อรนุช วรกุลสวัสดิ์; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  ตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 เทคนิคการพยากรณ์ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าไปไกลมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความต้องการเกี่ยวกับการพยากรณ์ในวงการธุรกิจปัจจุบันมีมาก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแข่งขันและความสลับซับซ้อนในวงการธุรกิจมีมากขึ้นก็เป็นได้ และผลของการพยากรณ์ได้มีบทบาทสำคัญในขบวนการตัดสินใจอีกด้วย วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นการเสนอวิธีพยากรณ์วิธีหนึ่ง คือ การพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลาของ Box & Jenkins ซึ่งเป็นเทคนิคการพยากรณ์ที่ให้ความถูกต้องสูงสุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน ข้อมูลที่นำมาเป็นตัวอย่างในการพยากรณ์คือ ราคาดีบุก โดยได้กล่าวถึงลักษณะการซื้อขายแร่ดี ...
 • Thumbnail

  การเขียนคำสั่งด้วยภาษาฟอร์แทรน IV สำหรับปัญหาการขนส่ง 

  วชิระ จิตตมาศ; นิกร วัฒนพนม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  ศึกษาถึงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับแก้ปัญหาการขนส่งโดยใช้ภาษาสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นภาษา Fortran IV เพื่อใช้กับเครื่อง Burroughs 1700 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาการขนส่งหรือด้านอื่น ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากันได้ เช่น การวางแผนการผลิต หรือการวางแผนการโจมตี ซึ่งมีตัวแปรมากมายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โปรแกรม Fortran IV นี้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มี Compiler ของภาษา FORTRAN โดยอาจจะต้องมีการแก้ไขบ้างแล้วแต่วิธีการทำงานของเครื่องที่จะนำไปใช้ การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ประวัติของโปร ...
 • Thumbnail

  ระบบการจัดหาน้ำสะอาดในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  เดชา เดชาดิลก; เอนก หิรัญรักษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมากที่สุด หน่วยราชการต่าง ๆ ของรัฐได้ช่วยจัดหาแหล่งน้ำหลาย ๆ ประเภทให้กับหมู่บ้าน เช่น ขุดบ่อน้ำ เจาะบ่อบาดาล ขุดสระ สร้างระบบประปา เป็นต้น เพื่อที่ชาวชนบทจะได้มีน้ำสะอาดสำหรับกินและใช้ แต่ความเดือดร้อนเรื่องน้ำก็ยังคงมีอยู่ในบางหมู่บ้าน การศึกษาครั้งนี้ต้องการหาระบบการจัดหาน้ำสะอาดที่ดีที่สุด กล่าวคือต้องการหาดัชนีหรือตัวชี้ (Indicators) ที่บอกว่าหมู่บ้านขาดแคลนน้ำหรือไม่ และดัชนีที่บอกว่าควรสร้างหรือพัฒนาแหล่งน้ำชนิดใด (หากรู้ว่าหมู่บ้านนั้นขาดแคลนน้ำ) ขอบข่ายของการศึกษาจำกัดเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภค ...
 • Thumbnail

  การวางแผนครอบครัวของทหารอากาศในเขตดอนเมือง 

  ปราโมทย์ จาตุรนต์รัศมี; สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติในการวางแผนครอบครัวและความต้องการเกี่ยวกับบริการด้านการวางแผนครอบครัวของทหารอากาศในเขตดอนเมืองที่อาศัยบ้านพักของทางราชการ และเพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผนครอบครัวของส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกศึกษาในเขตดอนเมืองเฉพาะครอบครัวของทหารอากาศที่อาศัยบ้านพักของทางราชการ และศึกษาในเรื่องภูมิหลัง ความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ประสบการณ์การวางแผนครอบครัวที่เคยปฏิบัติ การปฏิบัติ รวมทั้งสาเหตุของการไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ...
 • Thumbnail

  การวางแผนครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเจริญพันธุ์กับคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของข้าราชการครูสตรี กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 

  สุทธิ แสงจันทร์; สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาทัศนคติและการปฏิบัติตนในเรื่องการวางแผนครอบครัว ศึกษาถึงลักษณะต่าง ๆ ทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเจริญพันธุ์ ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการครูสตรีส่วนใหญ่ร้อยละ 42 มีอายุอยู่ในระดับกลาง คือ 30-39 ปี และกว่า 3 ใน 4 ของตัวอย่างทั้งหมด คือ ร้อยละ 76 จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาในปีการศึกษา 2519 ปรากฏว่า ครูสตรีกำลังคุมกำเนิดในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 61.50 นิยมใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในกลุ่มอายุปัจจุบันต่ำกว่า 29 ปี และนิยมใช้การทำหมันหญิงในกลุ่มอายุปัจจุบันระหว่าง 30-39 ปี และ 40 ปี ขึ้นไป ...
 • Thumbnail

  การกำหนดจำนวนอุตมะของผู้ให้บริการในระบบการขายสินค้าแบบเช่าซื้อ 

  ประจวบ เอกอุรุ; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1979)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อทดลองสร้างตัวแบบจำลองในการกำหนดจำนวนอุตตมะของผู้ให้บริการในระบบการขายสินค้าแบบเช่าซื้อ (Determination of the optional numbers of checkers in Hire-Purchase system) เพื่อการกำหนดจำนวนผู้ให้บริการให้พอดีกับงานบริการเพื่อให้ผลกำไรสูงสุด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีด้านนี้ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทห้างร้านที่ดำเนินธุรกิจค้าขายสินค้าแบบเช่าซื้อ โดยที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปในรูปแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับวิทยานิพนธ์นี้ เพื่อการดัดแปลงแก้ไข แล้วนำไปใช้ในการกำหน ...
 • Thumbnail

  การทำให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเซียลในการพยากรณ์ 

  นพดล เล็กสวัสดิ์; นิกร วัฒนพนม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1979)

  เทคนิคการพยากรณ์ได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน และเทคนิคการพยากรณ์ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันมีอยู่หลายวิธี วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอเทคนิคการพยากรณ์ที่นิยมใช้กันวิธีหนึ่งคือ การทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล (Exponential smoothing for forecasting) ซึ่งเป็นเทคนิคการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับข้อมูลที่มีจำนวนน้อย เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ได้กล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ ของเทคนิคการพยากรณ์แบบการทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล ได้แก่ การหาลำดับ การหาค่าเริ่มต้น และพารามิเตอร์ของการทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล โดยกล่าวถึงการทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล 2 วิธี คือ วิธีของ ...