การประเมินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ) ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยใช้งบประมาณพิเศษปี 2001 ตามแผนก่อหนี้ต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี

Citation
ณัฏฐิมา มากชู (2002). การประเมินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ) ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยใช้งบประมาณพิเศษปี 2001 ตามแผนก่อหนี้ต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1811.
View online Resources
Collections