การยอมรับภาวะโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาชุมชนไทพวน ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Citation
รณรงค์ ศิริพันธุ์ (1996). การยอมรับภาวะโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาชุมชนไทพวน ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1834.
View online Resources
Collections