การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาเฉพาะกรณี : จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

Citation
ทิพยา เผื่อนพิภพ (1995). การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาเฉพาะกรณี : จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1840.
View online Resources
Collections