การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคมของการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม : ศึกษากรณีอำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Citation
ธนพรรณ สุนทระ (1995). การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคมของการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม : ศึกษากรณีอำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1843.
View online Resources
Collections