ความรู้และทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการอนุรักษ์ปะการังของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนที่มีครูซึ่งผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังของไทยในจังหวัดระยอง

Citation
ศิริพงษ์ พนาสนธิ์ (1999). ความรู้และทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการอนุรักษ์ปะการังของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนที่มีครูซึ่งผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังของไทยในจังหวัดระยอง. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1872.
View online Resources
Collections