ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของกำนันผู้ใหญ่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Citation
สุทธิ กล่ำรักษ์ (1995). ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของกำนันผู้ใหญ่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1899.
View online Resources
Collections