บรรยากาศองค์การกับความพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน : จังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Citation
สุธิดา รัตนวาณิชย์พันธ์ (1995). บรรยากาศองค์การกับความพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน : จังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1906.
View online Resources
Collections