Show simple item record

dc.contributor.advisorวิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสำราญ คงเจริญth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:40Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:40Z
dc.date.issued1996th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1922
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539.th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร กรณีสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ ประการที่ 1 เพื่อทราบถึงลักษณะสภาพของระบบและกระบวนการแต่ละกิจกรรมบริการ ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ประการที่ 2 เพื่อทราบประสิทธิผลของระบบและกระบวนการแต่ละกิจกรรมบริการประการที่ 3 เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของระบบและกระบวนการของแต่ละกิจกรรมบริการ และประการที่ 4 เพื่อทราบสาเหตุที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของระบบและกระบวนการในแต่ละกิจกรรมบริการ /ผลการศึกษาปรากฎดังนี้ / 1. ลักษณะสภาพของแต่ละกิจกรรมบริการจาก 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายอนามัย ฝ่ายรักษาความสะอาด และฝ่ายรายได้ มีลักษณะบริการ 2 ด้าน คือด้านสาธารณูปโภคและด้านเฉพาะด้านสำหรับกิจกรรมด้านเฉพาะด้าน ส่วนใหญ่มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติไว้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นจนบริการเสร็จ ส่วนกิจกรรมด้านสาธารณูปโภค มีบางกิจกรรมไม่สามารถระบุขั้นตอนหรือเวลาให้เป็นมาตรฐานได้ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านสาธารณูปโภค เช่น โครงการปรับปรุงถนน โครงการซ่อมท่อระบายน้ำ โครงการสร้างเขื่อนของฝ่ายโยธา การตรวจสอบควบคุมการประกอบกิจการร้านค้าของฝ่ายอนามัย เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการความพร้อมด้านทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานและปัญหาด้านสภาพแวดล้อม / 2. ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการของแต่ละกิจกรรม ปรากฎว่ามีประสิทธิผลสูง ส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตามระบบและกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ดำเนินการได้เสร็จก่อนเวลาหรือสามารถรวบขั้นตอนให้สิ้นลงได้ / 3. ปัญหาอุปสรรค และเหตุปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการของแต่ละกิจกรรมบริการ มีปัญหาโดยสรุปดังนี้ / - ปัญหาความไม่พร้อมของทรัพยากรทั้งบุคคลากรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเช่น ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ได้แก่นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และวัสดุอุปกรณ์ขาดคุณภาพและไม่เพียงพอth
dc.description.abstract- ปัญหาความไม่พร้อมของผู้บริการ เช่น ไม่เข้าใจระเบียบเงื่อนไขต่าง ๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากงานประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง / ปัญหาความไม่เป็นเอกภาพในการทำงานในแต่ละกิจกรรมต้องผ่านหลายฝ่ายทำให้เกิดความล่าช้า ได้แก่ กิจกรรมบริการในกลุ่มงานอนามัย กลุ่มงานโยธา กลุ่มงานรายได้ / ปัญหาการกระจายอำนาจยังมีปัญหาในทางปฏิบัติทั้งด้านบริการและด้านงบประมาณ / ปัญหาด้านระเบียบกฏหมาย เช่น ข้อกฎหมายไม่ชัดเจน ซับซ้อน เข้าใจยาก และล้าหลัง / ข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ / 1. ควรปรับปรุงเกี่ยวกับการสรรหาและใช้ทรัพยากร ดังนี้ / - จัดอัตรากำลังให้เพียงพอเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบและด้านความสามารถต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ หรือจัดให้มีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ / - เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต้องทันสมัยและฝึกให้บุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า / 2. ควรปรับปรุงระบบและกระบวนงานให้เหมาะสม เพราะบางกิจกรรมกำหนดขั้นตอนมากและใช้เวลานานเกินไป และการบริการในแต่ละกิจกรรมควรบริการเสร็จในหน่วยงานเดียวโดยกระจายอำนาจเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย เช่น การใช้ถ้อยคำที่ไม่ชัดเจน สามารถตีความได้หลายแง่ เป็นต้นth
dc.description.abstract3. ในภาวะที่ไม่พร้อมด้านทรัพยากร หรือขาดความชำนาญเฉพาะ หน่วยงานควรเปลี่ยนมาควบคุมแทนการปฏิบัติ โดยการว่าจ้างเอกชนเข้าดำเนินการ / การที่จะดำเนินการปรับปรุงการบริการของสำนักงานเขต ควรทำการศึกษาวิจัยเฉพาะเรื่องให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์หลักของงานบริการคือวิธีการบริการที่ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน / 4. ควรให้ความสำคัญแก่งานประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะมีบุคลากรที่มีความชำนาญและเพียงพอใช้ระบบสารสนเทศเข้าช่วย โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนไปขอรับบริการ เช่น การสร้างศูนย์ข้อมูลสาธารณะ การทำโปรแกรมข้อมูลที่จำเป็นไว้ในแผ่นดิสเกตท์ โดยจำหน่ายในราคาถูก เป็นต้นth
dc.description.abstractThe study on "Effectivess of Delivery Service System and Process of the Bangkok Metropolitan Administation : A Case Study of Bangkok Yai District" has four following objectives. First, the study intends to look at the system and process of each service activity of Bangkok Yai District Office. Second, it aims to observe the effectiveness of the system and procedures of each service activity. Third, it is designed to learn about the problems and obstacles of the system and process of each service activity. And fourth, it has the objective to investigate the causes related with the effectiveness of delivery service process. The results of the study show that / 1. The services from six sections which are administration, registration, civil engineering, health cleanliness and revenue are based on two aspects : infrastructure service and special service. Most of these services have clear procedures and operating period from the begining to the completion. There and some services which cannnot set standards for their procedures or operating hours, particularly those concerning infrastructure; for example, improvement of roads, reparation of drainage pipes, and contruction of dams the ressponsibility of the civil engineering section as well as supervision and control of stores by the health section. This depends on the size of the project and preparedness of each agency in terms of resources. / 2. Regarding the effectiveness of the system and procedures in providing services of each activity, it is found that the services are highly efficient. Most services can effectively comply to the system and procedures which means they finish in advance of schedule or the procedures have been shortened. / 3. The problems, obstacles and causes related with the efficiency of the system and procedures of each service can be summarized as follows : / - Unpreparedness of the resources, both personnel and materials, in the operation; for example, lack of personnel with specialized skils such as lawyers and programmers as well as shortage of quality tools and insufficiency of tools. / - Unpreparedness of service recipiens; for example, lack of understanding of rules and regulations wich are partly caused by public relations which is not widely spread. / - Lack of unity in job implementaton. Some activities such as health, civil engineering and revevue have to be endorsed by many levels and lines of authority, leading to delays. / - Decentralization of power still face problems regarding both service and budget when put into practice. / - Problems concerning rules and regulations. For example, som rules and regulations are not clear, instead they are complicated, difficult to understand as well as outdated. Important suggestions are : / 1. Recruitment and consumption of resources should be improved as follows: / - Enough personnal should be allocated suitable with the responsibilities. The ability of the personnel should be regularly promoted and developed or skilled personnel should be recruited to enable the quaility of the work.th
dc.description.abstract- The tools and equipment must be modern and the personnel must the trained to use them worthfully. / 2. The system and procedures should be improved appropiately because some activities have too many procedures and are too long. The service of each activity should be competed within one agency through an increase of power decentralization and amendment of outdated rules and regulations; for example, those which are writen ambiguously and induce many interpretations. / 3. In terms of unpreparedness on the part of the resources and shortage of skilled personnel, the agency should change its working strategy from implementing to controlling by hiring the private sector to operate the work. / To improve the service of the district office, particular aspects of the activity should be studied obviously and in details and the prime strategy of the service which is time and cost saving as well as consistency with the demand of the people should be taken into consideration. / 4. Importance should be given to public relations by esttablishing a special unit equiped with enough skilled personnel and assisted by informaion systems to take care of such work as the establishment of public information centres and preparation of necessary data in diskettes for sale at low prices. The purpose in to provide the perople with fast access to information in order to be readily prepared before requesting services.th
dc.format.extent[15, 177] แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซมth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectการให้บริการth
dc.subjectกรุงเทพมหานคร. สำนักเขตบางกอกใหญ่ -- บริการชุมชนth
dc.subject.lccHD 4300.55 .Z8B3 ส217th
dc.subject.otherบริการสาธารณะ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณีth
dc.subject.otherประสิทธิผลองค์การth
dc.titleประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตบางกอกใหญ่th
dc.title.alternativeEffectiveness of service delivery system and process of the Bangkok Metropolitan Authority : a case study of Bangkok-Yai District Officeth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineพัฒนาสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record