ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการรับชมรายการข่าวภาคค่ำของสถานีวิทยุโทรทัศน์ อสมท. (ช่อง 9) : ศึกษากรณีนักศึกษาและอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Citation
ธีรธร แพ่งประสิทธิ์ (1994). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการรับชมรายการข่าวภาคค่ำของสถานีวิทยุโทรทัศน์ อสมท. (ช่อง 9) : ศึกษากรณีนักศึกษาและอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1930.
View online Resources
Collections