การปรับตัวของสตรีชนบทที่เข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Citation
ภารดี นามวงศ์ (1996). การปรับตัวของสตรีชนบทที่เข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1985.
View online Resources
Collections