รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  Image parsing using local features of superpixels and genetic algorithm 

  Joseph, Ferdin Joe John; Surapong Auwatanamongkol (National Institute of Development Administration, 2014)

  Image porsing is a new avenue in the field of Computer Vision and Machine Learning. Similar to parsing of text into meaningful tokens and classifying them based on the user discretions, images are also parsed to understand the contents of the image. In this regard, there lies a need for image parsing systems to parse the images and understand the contents of the images in an efficient way. In the recent past various image parsing methodologies are proposed with huge fcaturc sct and ambiguity in performance based on class and pixels detected. Ma...
 • Thumbnail

  Thai soundex using Thai phonetic distance algorithm 

  Chonlasith Jucksriporn; Ohm Sornil (National Institute of Development Administration, 2014)

  Homophones are words with similar sound. Searching for homophones is not only looking for the words with similar spelling, but it should also be looking for the words with similar pronunciation. Specifically in Thai, some consonant clusters can be pronounced in different ways, such as // can be pronounced as // or // depending on cach particular word. This makes Thoi word pronunciation and dictation more dilliculi Thai sounder could not handle these consonant clusters properly: for example, many Thai soundex methods showed cncoded results of a ...
 • Thumbnail

  Outlier detection and parameter estimation in multivariate multiple regression (MMR) 

  Paweena Tangjuang; Pachitjanut Siripanich (National Institute of Development Administration, 2013)

  Outlier detection in Y-direction for multivariate multiple regression data is interesting since there are correlations between the dependent variables which is one cause of difficulty in detecting multivariate outliers, furthermore, the presence of the outliers may change the values of the estimators arbitrarily. Having an alternative method that can detect those outliers is necessary so that reliable results can be obtained. The multivariate outlier detection methods have been developed by many researchers. But in this study, Mahalanobis...
 • Thumbnail

  Abstractive Thai opinion summarization 

  Orawan Chaowalit; Ohm Sornil (National Institute of Development Administration, 2013)

  With the advancement of the Internet technology, customers can easily share opinions about services and products in forms of reviews. There can be large amount of reviews for popular products. Manually summarizing those reviews for important issues is a daunting task. Automatic opinion summarization is a solution to the problem. The task is more complicated for reviews written in Thai. Thai words are written continuously without space, and there is no symbol to identify the end of a sentence. Many reviews are written informally, thus accu...
 • Thumbnail

  A filter-based feature selection using two criterion functions and evolutionary fuzzification 

  Jitwadee Chaiyakarn; Ohm Sornil (National Institute of Development Administration, 2013)

  In information age, data has become increasingly large, in both dimension (the number of features) and volume. Data mining processes, such as data classification and data clustering, performed on high dimensional data can be time-consuming and can produce poor results due to the problem so called curse of dimensionality. Feature selection is one of the fundamental techniques that selects only the most significant features and eliminates irrelevant and redundant features from the entire set of features. Filter-based feature selection is t...
 • Thumbnail

  Dynamic materialized view selection based on two-phase optimization 

  Boontita Suchyukorn; Raweewan Auepanwiriyakul (National Institute of Development Administration, 2013)

  A Data Warehouses is a repository of information integrated from a distributed data source. Information stored in a data warehouse is the form of the materialized view. Materializing view is a technique to improve query response time in a data warehouse. Deciding which of the appropriated views should be materialized views is one of the significant problems in data warehouse design. In order to solve this problem, constructing a search space close to optimal is a necessary task. It provides effective results for the selection of views to ...
 • Thumbnail

  อุปทานและอุปสงค์ของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2531-2000 

  ชื่นชม เจริญยุทธ; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  การศึกษานี้ มีจุดประสงค์เพื่อคาดประมาณจำนวนการผลิตพยาบาลระดับวิชาชีพในประเทศไทย และจำนวนพยาบาลที่จะมีอยู่ในแรงงาน ระหว่าง พ.ศ. 2531-2000 แต่ละปี ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงสภาพความต้องการพยาบาลวิชาชีพในตลาดแรงงานในช่วงทศวรรษหน้า นอกจากนี้ก็มุ่งศึกษากิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูญเสียพยาบาลวิชาชีพไปจากแรงงานก่อนเวลาอันควร.
 • Thumbnail

  The role of the family in supporting the elderly : a comparative study between urban and rural areas 

  Jiraporn Khiewyoo; Suchart Prasith-rathsint, chairperson (National Institute of Development Administration, 1995)
 • Thumbnail

  Variance estimation for adaptive cluster sampling with a single primary unit and the partially systematic adaptive cluster sampling 

  Urairat Netharn; Dryver, Arthur L, advisor (National Institute of Development Administration, 2009)
 • Thumbnail

  The generalized poisson distribution : some properties and estimation 

  Bunthom Suraporn; Pachitjanut Siripanich, advisor (National Institute of Development Administration, 2006)
 • Thumbnail

  Three composite imputation methods for item nonresponse estimation in sample surveys 

  Watchareeporn Chaimongkol; Prachoom Suwattee, chairperson (National Institute of Development Administration, 2005)
 • Thumbnail

  Two Robust estimators of the population total for sample surveys 

  Kittima Prukpousana; Samruam Chongcharoen, advisor (National Institute of Development Administration, 2006)
 • Thumbnail

  Stratified inverse sampling 

  Prayad Sangngam; Prachoom Suwattee, advisor (National Institute of Development Administration, 2010)
 • Thumbnail

  Testing means of several Pareto distributions 

  Lakhana Watthanacheewakul; Prachoom Suwattee, advisor (National Institute of Development Administration, 2007)
 • Thumbnail

  Tests for covariance matrices with high-dimensional data 

  Saowapha Chaipitak; Samruam Chongcharoen, advisor (National Institute of Development Administration, 2012)
 • Thumbnail

  Simple linear regression analysis for incomplete longitudinal data 

  Juthaphorn Saekhoo; Pachitjanut Siripanich, advisor (National Institute of Development Administration, 2008)
 • Thumbnail

  Selection of a system of simultaneous equations model 

  Warangkhana Keerativibool; Jirawan Jitthavech, advisor (National Institute of Development Administration, 2009)
 • Thumbnail

  Robustifying regression models 

  Renumas Gulasirima; Pachitjanut Siripanich, advisor (National Institute of Development Administration, 2006)
 • Thumbnail

  Probability density estimation using new kernel functions 

  Manachai Rodchuen; Prachoom Suwattee, advisor (National Institute of Development Administration, 2010)
 • Thumbnail

  Model-assisted estimation in inverse sampling 

  Sureeporn Sungsuwan; Prachoom Suwattee, advisor (National Institute of Development Administration, 2010)
 • View more