Now showing items 21-40 of 219

 • Thumbnail

  แนวทางหนึ่งในการใช้อัลกอริทึ่มของฟีอาก์โกและแมคคอร์มิค 

  รัชนี วิรุฬหพันธ์; วัลลภ วิมลวณิชย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1979)

  ปัญหาที่จะนำมาศึกษานี้โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของ nonlinear constrainned optimization ซึ่งมีวิธีการแก้ปัญหาลักษณะนี้ได้หลายวิธีด้วยกัน อาทิเช่น อาศัยหลักการจากทฤษฎีแบรีเออร์ หรือ interior method, ทฤษฎีพีแนลตี้หรือ exterior method และ mixed-interior-exterior method ซึ่งเป็นวิธีการหาค่าอุตมะโดยใช้หลักการของ unconstrained optimization technique โดยมีรูปแบบในลักษณะของ indirect method วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะคิดค้นอัลกอริทึมสำหรับหาค่าอุตมะอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งรวบรวมกรรมวิธีของแบรีเออร์และพีแนลตี้เข้าด้วยกัน อัลกอริทึมในรูปนี้รวมข้อดีของทั้งสองวิธี ...
 • Thumbnail

  การจำลองระบบสินค้าคงคลังซับซ้อน 

  เพ็ญพักตร์ นันธิราภากร; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1979)

  เป็นการศึกษาปัญหาสินค้าคงคลังกรณีที่จำนวนลูกค้าต่อวัน จำนวนอุปสงค์ของลูกค้า 1 คน ต่อวัน Leadtime ประเภทของลูกค้า และการตัดสินใจของลูกค้า มีการแจกแจงความน่าจะเป็นโดยที่รูปแบบของการแจกแจงของจำนวนลูกค้าต่อวัน จำนวนอุปสงค์ของลูกค้า 1 คน ต่อวัน และ Leadtime จะเป็นรูปแบบใด หรือหารูปแบบไม่ได้ก็ตาม โดยจะสร้างโปรแกรมมาตรฐานสำหรับแก้ปัญหาสินค้าคงคลังเมื่อมีสินค้าชนิดเดียวในการสั่งซื้อ/ผลิตแต่ละครั้ง เพื่อจะเป็นแนวทางสำหรับปฏิบัติให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด การศึกษานี้จะกล่าวเฉพาะกรณีที่ซื้อ/ผลิตสินค้า 1 ชนิด ในการสั่งซื้อ/ผลิตแต่ละครั้ง และผลประโยชน์สูง ...
 • Thumbnail

  การควบคุมจราจรทางอากาศของสนามบินดอนเมือง 

  วิโรจน์ วัฒนสุนทร; วัลลภ วิมลวณิชย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1980)

  การศึกษาได้นำวิธีการ หลักการต่าง ๆ จากวิชาการวิจัยดำเนินงานมาใช้วิเคราะห์ผล โดยนำวิธีการจำลองด้วยเครื่องจักรคำนวณ และระบบการรอคอย (Queving System) มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ วัตถุประสงค์ของการทำแบบจำลองการควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบินดอนเมือง เพื่อศึกษาและทดสอบระบบที่ใช้ในการควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบินเมือง ว่ามีปัญหาอะไร หรือมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ เพื่อศึกษาถึงจำนวนสนามที่จอดพักของเครื่องบินพาณิชย์ว่ามีเพียงพอหรือไม่ และเพื่อศึกษาถึงความสามารถในการรับจำนวนเครื่องบินที่เข้ามาบริการเพิ่ม
 • Thumbnail

  การควบคุมงบประมาณโดยอาศัยการจำลอง 

  วีระยุทธ วงษ์ศิริ; อาชว์ เตาลานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1980)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ นำวิธีการการกำหนดขอบเขตของงบประมาณ (Bracket Budgeting) จากบทความเรื่อง How Bracket Budgeting Cope with Uncertainty ของ Mr. Michael W. Curren ใน Management Review ฉบับที่ 64 เล่มที่ 5 เมษายน คศ.1975 มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจในประเทศไทย การศึกษางบประมาณโดยวิธีการควบคุมโดยแบบจำลองนี้เป็นการศึกษาเป็นรายตัวแปรในการวางแผนกำไรประจำปี การควบคุมงบประมาณอาศัยตัวแปรและเป้าหมายพื้นฐานในการเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยอมรับนั้นให้มากที่สุด ในบริษัทเล็ก ๆ อาจจะทำได้เป็นเพียงบางส่วน แต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การศึกษาอาจจะแยกออกเป็นหลาย ๆ ส่วน
 • Thumbnail

  การจัดระบบจราจรบริเวณทางแยกซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยอาศัยการจำลองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  วรนุช เกิดสินธ์ชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1982)

  มุ่งศึกษาถึงปัญหาการควบคุมสัญญาณไฟจราจรในสภาพการจราจรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางแยกอิสระหรือทางแยกที่ต้องมีระบบไฟที่สัมพันธ์กัน โดยรูปแบบการแจกแจงของจำนวนรถที่เข้าสู่ทางแยกต่อหน่วยเวลาจะเป็นรูปแบบใดหรือหารูปแบบไม่ได้ก็ตาม การศึกษานี้จะครอบคลุมถึงทั้งสิ้น ผู้ศึกษาได้สร้างโปรแกรมมาตรฐานโดยอาศัยเทคนิคการจำลองในการคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการควบคุมสัญญาณไฟจราจร มาตรการในการกำหนดนโยบายการควบคุมจังหวะสัญญานไฟจราจรพิจารณาจากอัตราส่วนเฉลี่ยของจำนวนรถที่มีอยู่ในแต่ละทิศทางของถนนทุกสายต่อหน่วยเวลา.
 • Thumbnail

  ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเพื่องานวางแผน 

  ศิรดา แก้วสุจริต; วัลลภ วิมลวณิชย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1983)

  ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเพื่องานวางแผน (The Engineering Data Base for Planning Purpose) เป็นฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของโรงจักรต่าง ๆ ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศไทย ฐานข้อมูลนี้จะให้บริการข่าวสารทางด้านวิศวกรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำไปใช้ในการวางแผนในขั้นต่าง ๆ การออกแบบโครงสร้างของข้อมูลที่จะเก็บในฐานข้อมูล และวิธีการที่จะนำข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาใช้ได้อาศัยความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักสำคัญ และได้นำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งใช้กับระบบฐานข้อมูลโดยเฉพาะ ชื่อ DMS 1100 ...
 • Thumbnail

  ผลกระทบของการลดภาวะเจริญพันธุ์ที่มีต่อการจัดการประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น 

  สุชีพ ชั้นสูง; บุญเสริม วีสกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1984)

  การประกาศใช้นโยบายวางแผนครอบครัวเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาเริ่มปรากฏผลให้เห็นชัดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณนักเรียนที่เข้าสู่ระบบโรงเรียนมีจำนวนลดลง เป็นผลให้จำนวนนักเรียนทั้งหมดลดลงด้วย หากสถานการณ์เช่นนี้ยังดำรงอยู่ต่อไป การจัดการประถมศึกษาก็จะต้องประสบปัญหามากยิ่งขึ้น รูปแบบการจัดการโรงเรียนก็จะต้องมีหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
 • Thumbnail

  Student information system support using the Storage and Information Retrieval System (STAIRS) 

  Pattarasinee Bhattarakosol; William H Rebman, advisor (National Institute of Development Administration, 1986)
 • Thumbnail

  การจดจำเสียงพยางค์ของพยัญชนะไทยโดยวิธีนิวรัลเน็ตเวิร์ค 

  สันติ ทินตะนัย; วิทยา วัชระวิทยากุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  โปรแกรมมัลติมีเดียช่วยในการเรียนการสอนระยะใกล้ภายใต้วินโดวส์ 

  ศักดิ์ชัย เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์; พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)
 • Thumbnail

  การรู้จำตัวพิมพ์อักขระไทยหลายรูปแบบจากประโยค 

  สมยศ จินดาพล; พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)
 • Thumbnail

  Effect of gender role on career advancement in Thai civil service 

  Supaluck Liamvarangkoon; Supamas Sethapongkul, chairperson (National Institute of Development Administration, 2002)
 • Thumbnail

  การเปรียบเทียบความเร็วในการค้นหาข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL ในคลังข้อมูลที่ออกแบบด้วย Star Schema Model และ Snowflake Schema Model 

  อุไรพร เจตนชัย; ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2002)
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้ XML บนโปรโตคอล SNMP 

  ประการ ผู้วิบูลย์สุข; พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทยโดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก 

  สมนึก สินธุปวน; สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  การประยุกต์เทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุและ Finite-state automaton กับระบบ Interactive voice response system 

  โดม โล่ห์เพ็ชร์, 2516-; สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  การแบ่งชั้นสีโดยใช้ระยะทางระหว่างสีที่ติดกันตามแกนสีที่มีความแปรปรวนสูงสุด 

  เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล; สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  การเพิ่มประสิทธิผลของวิธีการ Longest matching ในการตัดคำภาษาไทย โดยใช้ Prediction by Partial Matching และ Logistic Regression 

  ปวีณา ชัยวนารมย์; โอม ศรนิล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  การออกแบบดรรชนีผกผันที่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของเอกสาร 

  ศิริภิญโญ จันทมุณี; โอม ศรนิล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประวัติดี 

  กฤติยา ดวงมณี; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)