Wisdom Repository Repository

กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกยางพาราไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศ

กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกยางพาราไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศ

Show simple item record

dc.contributor.author พัณณินอร ศิริสุวัฒน์
dc.contributor.author ธีรศักดิ์ จินดาบถ
dc.date.accessioned 2014-04-02T14:04:15Z
dc.date.available 2014-04-02T14:04:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 0125-4960
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/209
dc.description ภาพประกอบ th
dc.description บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ th
dc.description.tableofcontents อุตสาหกรรมยางพารานับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย โดยยางพาราส่วนใหญ่จะถูกส่งออกไปยังประเทศที่มีความเจริญทางอุตสาหกรรมเช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป เป็นต้น ประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางพาราที่สำคัญได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนาม ซึ่งจากการประเมินสภาพการแข่งขันพบว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในยางธรรมชาติประเภทยางแผ่นรมควันและน้ำยางธรรมชาติในประเทศคู่ค้าที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐได้มีการส่งเสริมโดยจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยเพื่อสอดคล้องกับโลกาภิวัตน์ทางธุรกิจ หากการแต่ยังขาดข้อมูลที่สำคัญในการส่งเสริมด้านการส่งออกเพื่อเร่งใช้ประโยชน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความตกลงการค้าเสรีที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเชิงนโยบายทั้งในด้านการผลิต การพัฒนาระบบตลาดและอุตสาหกรรมยาง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราของประเทศไทยได้ อย่างครบวงจรและเกิดผลเป็นรูปธรรม th
dc.format.extent 9 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher วารสารนักบริหาร. 33,2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 40-48 th
dc.subject ยางธรรมชาติ th
dc.subject ์ยางไทย th
dc.subject ผลิตภัณฑ์ยาง th
dc.subject.other ยางพารา--แง่เศรษฐกิจ--ไทย th
dc.subject.other การพัฒนาอุตสาหกรรม th
dc.subject.other อุตสาหกรรมยาง--ไทย th
dc.title กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกยางพาราไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศ th
dc.title.alternative Strategies for the development of Thai rubber exported industry toward competition in the international markets th
dc.type Text th
mods.genre วารสาร--วิชาการ th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language