ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์การ : กรณีศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Citation
พิณญาดา อำภัยฤทธิ์ (2011). ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์การ : กรณีศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2100.
View online Resources
Collections