รูปแบบการจัดระบบความรู้และกระบวนการขับเคลื่อนความรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนธรณีคำ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

Citation
ชววุฒิ ลาภมาก (2010). รูปแบบการจัดระบบความรู้และกระบวนการขับเคลื่อนความรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนธรณีคำ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2102.
View online Resources
Collections