Show simple item record

dc.contributor.advisorขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorปราณี พนมเริงไชยth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:27:23Z
dc.date.available2014-05-05T09:27:23Z
dc.date.issued1989th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2131th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2532.th
dc.description.abstractสภาพปัญหาชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ยังเป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติ ทั้งที่รัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการในการแก้ปัญหาชุมชนแออัดเท่าที่ได้ดำเนินการติดต่อกันมานับเป็นเวลานานเกือบ 3 ทศวรรษ แต่ยังไม่ส่งผลตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ เหตุผลที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะจากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับชุมชนแออัด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังมิได้ลดจำนวนลง ในทางตรงข้ามปริมาณชุมชนแออัดและปัญหากลับเพิ่มมาก ประเด็นดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยกำหนดแนวการศึกษาเพื่อทดสอบว่าการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับชุมชนแออัดยังมีข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ หากไม่ใช่เนื่องมาจากการกำหนดนโยบาย ก็คงเนื่องมาจากการนำนโยบายไปปฏิบัติหรือไม่ก็ทั้งสองประการ.th
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ค้นคว้าจากเอกสารเป็นสำคัญ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การพัฒนานโยบายชุมชนแออัด ในการวิเคราะห์การพัฒนานโยบายชุมชนแออัด จะวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ท้งด้านการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ สำหรับการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายจะพิจารณาจากนโยบายที่รัฐบาลแถลงแก่ประชาชน และนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนระดับชาติ ส่วนการวิเคราะห์การนำนโยบายไปปฏิบัติจะวิเคราะห์จากหน่วยงานหลัก 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ การเคหะแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร.th
dc.description.abstractผลสรุปของการวิจัยนี้ พบว่าการพัฒนานโยบายยังมีข้อบกพร่องทางด้านการกำหนดนโยบาย และการนำนโยบายไปปฏิบัติ ประเด็นที่เป็นปัญหาและข้อจำกัดเนื่องมาจากการกำหนดนโยบายในการแก้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ครบวงจร และเพียงพอที่จะเกิดผลในทางปฏิบัติ ทั้งขาดกลไกและมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม โดยเฉพาะเท่าที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายทางด้านการพัฒนาชุมชนแออัดไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละชุดมีความสนใจมากน้อยเพียงไร สำหรับแนวทางการดำเนินของหน่วยงานปฏิบัติยังแก้ปัญหาไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะไม่มีการวิเคราะห์ให้แจ่มชัดถึงความเหมาะสมที่แท้จริง จึงทำให้แผนและการปฏิบัติไม่สอดคล้องกันรวมทั้งขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอด้วย.th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2014-05-05T09:27:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nida-ths-b9912.pdf: 4906751 bytes, checksum: 1e9242827567b501203a2d9d8ba412bd (MD5) nida-ths-b9912ab.pdf: 79075 bytes, checksum: 04570834e147c6d0d08d8e2b934370b2 (MD5) Previous issue date: 1989th
dc.format.extentก-ค, 334 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHV 4142.55 .A6B3 ป17th
dc.subject.otherชุมชนแออัด -- ไทย -- กรุงเทพฯth
dc.titleการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับชุมชนแออัดth
dc.title.alternativePolicy development for crowded in Bangkokth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineนโยบายและการวางแผนทางสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentโครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนาสังคมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record