Show simple item record

dc.contributor.advisorวิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorนาทศิริ กาญจนบูรณ์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:27:24Z
dc.date.available2014-05-05T09:27:24Z
dc.date.issued1988th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2133
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2531.th
dc.description.abstractนับตั้งแต่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวความคิดประชาธิปไตยขึ้นมาในประเทศไทย การดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไรนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพแรงงานเอกชน สาเหตุแห่งความล้มเหลวส่วนหนึ่งมาจากความไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย จึงน่าจะได้ศึกษาดูว่าผู้นำสหภาพแรงงานเอกชนส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือไม่ และการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนั้นจะมีผลต่อความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานอย่างไร.th
dc.description.abstractการดำเนินการศึกษาวิจัยนี้ได้กระทำใน 2 ลักษณะ คือ การวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม ในการวิจัยสนาม ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ผู้นำสหภาพแรงงานเอกชนที่ยังดำเนินกิจกรรมอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด 65 คน และผู้นำสหภาพแรงงานเอกชนที่ล้มเลิกกิจกรรมสหภาพแล้ว 46 คน แบบสอบถามในการศึกษาเป็นคำถามที่สอบถามตัวแปรกลุ่มภูมิหลัง ประสบการณ์การศึกษาอบรม การติดตามข่าวสารทางการเมือง ประสบการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง และความเข้มแข็งของสหภาพแรงงาน โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในปี พ.ศ. 2527-2529 และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในปี พ.ศ. 2527-2530 เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะนำช้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ ตามวิธีการทางสถิติ โดยใช้ค่าร้อยละ สหสัมพันธ์ และไค-สแควร์th
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยพบว่าผู้นำสหภาพแรงงานเอกชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ปัจจัยที่พบว่ามีส่วนช่วยให้เกิดอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยได้แก่ กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองจากสังคมอื่นที่มิใช่สังคมไทย ส่วนทางด้านสหภาพแรงงานนั้นพบว่าสหภาพแรงงานเอกชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่ไม่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานหรือจากศักยภาพของสหภาพแรงงานเอง ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยด้านต่าง ๆ คือ ปัญหาภายในองค์กรสหภาพแรงงานเอง ด้านนายจ้าง ลักษณะของสถานประกอบการ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง นอกจากนั้นยังพบว่าสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งจะมีผู้นำสหภาพฯ ที่ติดตามข่าวสารทางการเมืองประจำ ซึ่งน่าจะแสดงถึงการผนึกกำลังอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำ อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังพบว่าสหภาพแรงงานที่มีผู้นำมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแต่เพียงปัจจัยเดียวนั้น ไม่ได้ทำให้สหภาพแรงงานนั้นมีความเข้มแข็งกว่าสหภาพอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้การทดสอบความสัมพันธ์ทั้งหมดข้างต้นมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05.th
dc.description.abstractจากการศึกษวิจัยครั้งนี้จึงอาจสรุปได้ว่า การนำเอาหลักและวิธีการของสหภาพแรงงานมาใช้ในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมอุตสาหกรรมนั้น ยังไม่สอดคล้องกับลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมไทยนัก เพราะถึงแม้ว่าผู้นำสหภาพจะเข้าใจในหลักการและมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแล้วก็ตาม แต่องค์ประกอบส่วนอื่น ๆ ของสังคมไทยยังคงมีลักษณะแบบไทย ๆ และลักษณะแบบประชาธิปไตยยังไม่สมบูรณ์แบบนัก ดังนั้นการนำเอาหลักการสหภาพแรงงานมาใช้ให้เกิดผลในสังคมไทยจึงต้องอาศัยเงื่อนไขระยะเวลา ประกอบกับการพัฒนาอย่างจริงจังของสหภาพแรงงานและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย ทั้งนี้รัฐบาลต้องมีนโยบายสนับสนุนในเรื่องให้การศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมืองมาเป็นแบบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องในทุก ๆ สถาบันของสังคม ส่วนในด้านการพัฒนาสหภาพแรงงานนั้นรัฐบาลต้องให้การศึกษาอย่างถูกต้องแก่คนงาน และอาจจะต้องผลักดันให้มีการเรียนการสอนความรู้เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ในการศึกษาภาคบังคับด้วย สหภาพแรงงานเองจำเป็นต้องรวมตัวกันและพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนายจ้าง ส่วนนายจ้างควรต้องทำควาามเข้าใจในหลักการและผลดีที่ตนจะได้รับจากการมีสหภาพแรงงาน รวมทั้งที่ปรึกษาสหภาพแรงงานก็ต้องมีบทบาทในการส่งเสริมสหภาพแรงงานอย่างถูกต้องด้วย.th
dc.format.extent[ก]-ฎ, 179 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectวัฒนธรรมทางการเมืองth
dc.subjectผู้นำสหภาพแรงงานth
dc.subject.lccHD 6820.56 น24th
dc.subject.otherสหภาพแรงงาน -- ไทยth
dc.titleวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำสหภาพแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีของสหภาพแรงงานเอกชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการth
dc.title.alternativePolitical culture of the labour unious' leaders : a case study of labour unions in Samut Prakarn Provinceth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineนโยบายและการวางแผนทางสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentโครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนาสังคมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record