Show simple item record

dc.contributor.advisorแสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorบัวพันธ์ พรรคทิงth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:27:24Z
dc.date.available2014-05-05T09:27:24Z
dc.date.issued1990th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2135
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2533.th
dc.description.abstractการศึกษานี้ พยายามทำความเข้าใจปัญหาเรื่องศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนาไทยว่า มีอยู่หรือไม่อย่างไร ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนา อาจพิจารณาจากเงื่อนไข 2 ด้าน คือเงื่อนไขภววิสัย หรือสภาพแวดล้อมในการดำรงชีพของชาวนา และเงื่อนไขอัตวิสัย หรือลักษณะทางด้านทัศนะ แนวคิดของชาวนา กล่าวอีกนัยหนึ่ง ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนา สำหรับการศึกษาครั้งนี้หมายถึง ความสามารถของชาวนาในการเอาชนะสิ่งแวดล้อม (Environmental mastering) และความสามารถในการเอาชนะตนเอง (Self-mastering) ของชาวนานั่นเอง.th
dc.description.abstractทฤษฎีที่เป็นกรอบชี้นำการศึกษาครั้งนี้ พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีทางด้านมาร์กซิสต์ ซึ่งมี 3 แนวคิดหลักคือ แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และธรรมชาติของสังคม แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความแปลกแยกและจิตสำนึกที่ผิดพลาด และแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนบน การศึกษาเกี่ยวกับชาวนาตามทัศนะทางด้านมาร์กซิสต์นี้ จะต้องพิจารณาชาวนาในฐานะที่เป็นขั้นตอนหนึ่งของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการก้าวเข้าไปสู่วิถีการผลิตแบบทุนนิยมนั่นเอง พัฒนาการดังกล่าวนี้ ทำให้สภาพแวดล้อมในการดำรงชีพของชาวนาแยกห่างไกลออกไปจากตัวชาวนาจนยากที่ชาวนาจะสามารถควบคุม กำกับ หรือสามารถเอาชนะสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้ และในขณะเดียวกัน การแยกห่างของสภาพแวดล้อมในการดำรงชีพออกจากตัวชาวนา ย่อมส่งผลต่อรูปแบบทางด้านทัศนะ แนวคิดของชาวนาด้วย.th
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการทั้งสองด้าน คือทั้งทางด้านปริมาณและทางด้านคุณภาพ การคัดเลือกหมู่บ้านที่ทำการศึกษาครั้งนี้ ได้ยึดเกณฑ์ทางด้านภววิสัย คือการถือครองที่ดินของชาวนา ซึ่งแบ่งชุมชนหมู่บ้านของชาวนาออกเป็นสามประเภท คือหมู่บ้านที่ชาวนาเป็นเจ้าของที่ดิน หมู่บ้านชาวนาเช่าที่ดิน และหมู่บ้านชาวนารับจ้าง ในด้านข้อเท็จจริงนั้น ในหมู่บ้านหนึ่งอาจมีชาวนาหลายกลุ่มอาศัยรวมกันอยู่ ในที่นี้พิจารณาจากด้านหลักคือ ภาวะการถือครองที่ดินของชาวนาเท่านั้น ส่วนการสัมภาษณ์ชาวนาโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Structured interview schedule) ได้สุ่มตัวอย่างจากชาวนาสามหมู่บ้าน โดยการจำแนกชาวนาออกเป็นช่วงชั้นตามกรอบแนวคิดทฤษฎี คือ ชาวนาเจ้าของที่ดิน ชาวนาเช่าที่ดิน และชาวนารับจ้าง ซึ่งชาวนาทั้งสามกลุ่มที่สัมภาษณ์ครั้งนี้มีจำนวน 160 คนth
dc.description.abstractส่วนการศึกษาทางด้านคุณภาพนั้น เป็นการพิจารณาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชาวนาในแต่ละชุมชน แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเวลา ทำให้วิธีการด้านนี้ไม่อาจปฏิบัติได้อย่างเต็มรูป ข้อมูลทางด้านนี้ในด้านหลักมาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวสำคัญ (Key - informant)th
dc.description.abstractผลการศึกษาโดยการพิจารณาจากพัฒนาการของแต่ละชุมชนพบว่า การก้าวเข้าไปสู่การปลูกพืชเพื่อการค้าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงอันสำคัญของชาวนา อย่างไรก็ตาม ด้วยเงื่อนไขสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะสภาพทางกายภาพที่แตกต่างกัน ความสามารถในการครอบครองและกำกับสภาพแวดล้อมของชาวนาแตกต่างกันออกไปนั่นคือ ชาวนากลุ่มหนึ่งได้กลายมาเป็น "ผู้ผลิตสินค้าขนาดเล็ก" ซึ่งมีปัจจัยการผลิต (ที่ดิน) เป็นของตนเอง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง ได้สูญเสียที่ดินกลายเป็น "กรรมาชีพชนบท" ส่วนกลุ่มชาวนาเช่าที่ดินนั้นพบว่า ชาวนากลุ่มดังกล่าวได้อยู่ในฐานะผู้เช่าที่ดินมานานแล้ว และในปัจจุบันแรงงานของชาวนากลุ่มนี้ส่วนหนึ่งได้เข้าร่วมเป็นกรรมกรรับจ้างในภาคเศรษฐกิจสมัยใหม่ ครัวเรือนชาวนากลุ่มนี้จึงกลายสภาพมาเป็น "กึ่งกรรมกร-กึ่งชาวนา"th
dc.description.abstractส่วนผลการทดสอบทางสถิติเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างเงื่อนไขทางอัตวิสัย และเงื่อนไขทางด้านภววิสัยของชาวนาตามกรอบแนวคิดทฤษฎีพบว่า ความหมายในการดำเนินชีวิตและความมีอิทธิพล มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเอาชนะสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนตำแหน่งแห่งที่ของสถานภาพและความหวังในการดำเนินชีวิตพบว่า มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเอาชนะสิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติth
dc.format.extentก-ญ, 91 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectการพัฒนาตนเองth
dc.subject.lccHD 1537 .T5 บ117th
dc.subject.otherชาวนา -- ไทย -- ลำพูนth
dc.subject.otherภาวะชนบทth
dc.titleศักยภาพในการพัฒนาตนเองของชาวนาไทย : กรณีชาวนาสามหมู่บ้านในจังหวัดลำพูนth
dc.title.alternativeThe potentiality of selfdevelopment of Thai peasant : a case study of the peasant of three villages in Changwat Lumphunth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineพัฒนาสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentโครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนาสังคมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record