Show simple item record

dc.contributor.advisorสนิท สมัครการ, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorทรรศิน สุขโตth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:27:24Z
dc.date.available2014-05-05T09:27:24Z
dc.date.issued1990th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2136
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2533.th
dc.description.abstractค่านิยมเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในพฤติกรรมทางสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์ ทั้งในฐานะตัวกำหนด ตัวตัดสิน ตัวนำ หรือตัวผลักดันพฤติกรรม การแสดงออกในกิจกรรมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาไทยภายใต้ขบวนการนักศึกษา จึงมีค่านิยมเป็นแกนกลาง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงลักษณะของระบบค่านิยมของนิสิตนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในปัจจุบันว่ามีลักษณะอย่างไร และศึกษาบทบาทของตัวแปร เพศ ภูมิลำเนา และสถาบันการศึกษาว่า มีความสัมพันธ์ต่อการจัดลำดับความสำคัญของค่านิยมของกลุ่มประชากรหรือไม่อย่างไร อันจะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อไป การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กรอบทฤษฎีและวิธีการของ มิลตัน โรคีส เป็นแนวทางในการวิจัย โดยนำเครื่องมือวัดค่านิยมและระบบค่านิยมไทยซึ่งพัฒนาขึ้นโดย สุนทรี โคมิน และ สนิท สมัครการ มาใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 ราย และได้ใช้ข้อมูลและประสบการณ์จากการได้คลุกคลีกับขบวนการนักศึกษาทั้งในฐานะผู้เข้าร่วมและผู้สังเกตการณ์มาใช้ประกอบในการศึกษาครั้งนี้ด้วย.th
dc.description.abstractผลการวิจัยพบว่า ค่านิยมของนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง มีค่านิยมจุดหมายปลายทางที่แสดงถึงจุดยืนทางสังคม ได้แก่ อยากเห็นโลกที่มีสันติสุข มีการช่วยเหลือเผื่อแผ่ รักอิสระเสรีและความเสมอภาค ส่วนค่านิยมวิถีปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้า ความเป็นตัวของตัวเอง ความรับผิดชอบ และความมีน้ำใจเมตตาปราณี ค่านิยมส่วนนี้ เป็นค่านิยมที่มีศูนย์รวมอยู่ที่สังคม จัดอยู่ในกลุ่มที่ก้าวหน้า มีวิถีปฏิบัติที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ตัวแปร เพศและ ภูมิลำเนา มีความสัมพันธ์ต่อการจัดลำดับค่านิยมจุดหมายปลายทางน้อยกว่าค่านิยมวิถีปฏิบัติ โดยที่ตัวแปรสถาบันการศึกษาปิดและสถาบันการศึกษาเปิด มีความสัมพันธ์ต่อการจัดลำดับค่านิยมทั้งจุดหมายปลายทางและค่านิยมวิถีปฏิบัติ มากกว่าตัวแปร เพศ และภูมิลำเนา แต่ตัวแปรทั้งสาม ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดลำดับค่านิยมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติth
dc.format.extent67 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectไทยth
dc.subject.lccLB 3610 ท17th
dc.subject.otherนักศึกษา -- กิจกรรมทางการเมืองth
dc.subject.otherค่านิยมth
dc.titleค่านิยมของนิสิตนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองth
dc.title.alternativeThai student-activists' valuesth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineสาขาวิเคราะห์สังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentโครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนาสังคมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record