การศึกษาการใช้กากตะกอนน้ำเสียชุมชนทดแทนปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตถั่วเหลือง

Citation
เกศกมล เสริมวิริยะกุล (2004). การศึกษาการใช้กากตะกอนน้ำเสียชุมชนทดแทนปุ๋ยเคมีสำหรับการผลิตถั่วเหลือง. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2150.
View online Resources
Collections