Multimedia

 

Recent Submissions

  • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา, 2013-11-21)
    แฟ้มวิดีทัศน์การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “อาเซียน: โอกาสทางการแข่งขันของไทย” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมของประเทศไทยในการแข่งขัน และเพื่อเป็นการร ...
  • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2014-03-09)
    แฟ้มวิดีทัศน์รายการ วันนี้ที่นิด้า ตอน พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน ตอนที่ 1 นำเสนอผลงานวิจัยของ ผศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ, ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒผล และ ดร.ปิยะ งามเจริญผล ซึ่งได้รับการนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ...
  • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2014-02-09)
    แฟ้มวิดีทัศน์รายการ วันนี้ที่นิด้า ตอน พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน ตอนที่ 1 นำเสนอผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ และ ดร.สุดสันต์ สิทธิพิศาล ซึ่งได้รับการนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันคล้ายวันสถา ...