Wisdom Repository Repository

อนาคตอาเซียนจะไปรอดหรือไม่

อนาคตอาเซียนจะไปรอดหรือไม่

Show simple item record

dc.contributor.author กวี บ้านไท
dc.date.accessioned 2014-09-08T03:45:11Z
dc.date.available 2014-09-08T03:45:11Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation เนชั่นสุดสัปดาห์. 11,530 (29 ก.ค.45) 87
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2210
dc.description.abstract กล่าวถึงอนาคตของอาเซียนภายหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 ซึ่งอาเซียนจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศ และเตรียมตัวให้ทันเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก ซึ่งอาเซียนต้องแข่งขันกับจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยบทความนี้จะกล่าวถึงอยู่2ประเด็น คือ 1.ประเด็นเรื่องการร่วมมือกันด้านความมั่นคง และการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และประเด็นที่สองคือเรื่องเศรษฐกิจ และความพยายามที่จะทำให้อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีให้ได้โดยเร็วที่สุด th
dc.format.extent 1 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป th
dc.subject อาเซียน และ จีน th
dc.subject.other อาเซียน th
dc.subject.other ASEAN Collection th
dc.title อนาคตอาเซียนจะไปรอดหรือไม่ th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น
mods.genre บทความ--ทั่วไป th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language