Wisdom Repository Repository

อาเซียนกับการก่อการร้ายสากลคืออะไร?

อาเซียนกับการก่อการร้ายสากลคืออะไร?

Show simple item record

dc.contributor.author ทรงฤทธิ์ โพนเงิน
dc.date.accessioned 2014-09-08T04:30:46Z
dc.date.available 2014-09-08T04:30:46Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation เนชั่นสุดสัปดาห์. 11,531 (5 ส.ค.45) 88
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2211
dc.description.abstract สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือกลุ่มอาเซียนได้สะท้อนภาพของความเป็นกลุ่มที่ไร้ยุทธศาสตร์เป็นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งในวาระที่มีอายุครบ 36 ปี ด้วยการยอมรับยุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายที่สหรัฐูชูขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ เมื่อวันที่ 29-30 กค. โดยที่ประชุมของกลุ่มอาเซียนมีมติว่าจะร่วมมือกันมากขึ้นในการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ทั้งๆที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศต่างก็ยังไม่แน่ใจนักว่า คำว่า "ผู้ก่อการร้าย" ที่ว่ามีความหมายว่าอย่างไร? และหมายถึง คนกลุ่มไหน? แต่กลุ่มอาเซียนก็ไม่ลังเลใจที่จะชูเอาประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกัน th
dc.format.extent 1 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป. th
dc.subject ผู้ก่อการร้าย th
dc.subject.other การก่อการร้าย th
dc.subject.other อาเซียน th
dc.title อาเซียนกับการก่อการร้ายสากลคืออะไร? th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น
mods.genre บทความ--ทั่วไป th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language