Wisdom Repository Repository

การลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน.... โอกาสภายใต้วิกฤติ

การลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน.... โอกาสภายใต้วิกฤติ

Show simple item record

dc.contributor.author พรรณี เช็งสุทธา
dc.date.accessioned 2014-09-11T02:48:35Z
dc.date.available 2014-09-11T02:48:35Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation วารสารส่งเสริมการลงทุน. 12,6 (มิ.ย.44) 48-53
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2219
dc.description.abstract จากการที่นักธุรกิจไทยมีการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา รัฐบาลตระหนักดีถึงความสำคัญของการลงทุนดังกล่าวที่มีเศรษฐกิจต่างประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผลกระทบในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และภาพพจน์ของนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ th
dc.format.extent 6 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน th
dc.subject นักธุรกิจ th
dc.subject.other การลงทุน -- กลุ่มประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน th
dc.title การลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน.... โอกาสภายใต้วิกฤติ th
dc.type Text th
dcterms.accessRights สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น th
mods.genre บทความ--ทั่วไป th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language