ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ชื่อย่อ “ศยพ.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Sustainable Development and Sufficiency Economy Studies Center, National Institute of Development Administration” มีชื่อย่อว่า “SuDSESC” เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสถาบัน ขึ้นตรงต่ออธิการบดี โดยมีการแบ่งส่วนงานเป็นดังนี้ 1. หน่วย (ศูนย์) วิจัยและบริการวิชาการ ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการในด้านการวิจัย การฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษา และอื่น ๆ แบ่งออกเป็น ๒ หน่วย (Unit) หลัก ได้แก่ 1.1 หน่วย (ศูนย์) ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 1.2 หน่วย (ศูนย์) อาเซียนและเอเชียศึกษา 2. สำนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผู้จัดการศูนย์ เป็นผู้กำกับดูแล