กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon
 • type-icon

  Better business better life 

  Orose Leelakulthanit (Chulalongkorn University Printing House, 2018)
 • Thumbnail

  เรียนรู้เล่ห์ ทันเสน่ห์คน 

  มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (อีซีส์พริ้น เอ็กเพรส, 2018)
 • type-icon

  การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

  นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ (บัวเงิน, 2017)
 • type-icon

  Business intelligence and analytics for managers 

  Jongsawas Chongwatpol (Chulalongkorn University Printing House, 2017)
 • Thumbnail

  Strategic management theories : foundation and application 

  Asda Chintakananda (Chulalongkorn University Press, 2016)
 • Thumbnail

  Asset pricing on Thailand & Malaysia stock exchange: on the use of macroeconomic and behavioral factors 

  French, Jordan Alexander; Tatchawan Kanitpong (National Institute of Development Administration, 2017)

  This thesis tests five macroeconomic variables that have been both theorized to affect stock returns and been proven to do so in past empirical research. Those variables are risk premium, industrial production, term structure, expected inflation, and unexpected inflation. The variables are retested for their statistical significance using four years of monthly contemporary data using Thailand and Malaysia as two of the five ASEAN markets (Singapore, Thailand, Philippines, Malaysia, and Indonesia). Contrary to previous studies, this study finds ...
 • Thumbnail

  Corporate governance and the linkage 

  Jannipa Ruangviset; Viput Orgsakul (National Institute of Development Administration, 2014)

  This paper provides and event study evidence on whether the announcement of the corporate governance (CG) scoring affects firms' market value in the Thai capital market. To find out the results, this paper conducts an event study and employs the 3 methodology ...
 • Thumbnail

  Managerial ability and dividend policy : evidence from U.S. market 

  Veeranuch Leelalai; Kamphol Panyagometh (National Institute of Development Administration, 2015)

  Dividends have long been acknowledged as profit-distributing mechanisms in classical corporate policy and are important in key investment and financial decision-making. Dividends have continued to be famously debated by scholars for almost a century. On various perspectives, many scholars have debated back and forth on their relevancy to firm performance and value.
 • Thumbnail

  Performance of Islamic indices : The opportunity for non-muslim countries 

  Sarina Preechalert; Anukul Chiralaksanakul (National Institute of Development Administration, 2015)

  Hitherto, comparative study of Islamic finance in both non-Muslim and Muslim countries is scarce. This is including the area of investment in Islamic equity portfolio in non-Muslim countries. Consequently, it is interesting to study performance comparison of investment in Islamic financial products such as Islamic indices created by Muslim and non-Muslim countries. Results obtained from this research will be useful for investors as investment information and for Islamic and non-Islamic countries alike to create investment alternatives suc...
 • Thumbnail

  Capital structures of listed firms in ASEAN 

  Pornpen Thippayana; Aekkachai Nittayagasetwat (National Institute of Development Administration, 2014)

  The objective of this dissertation is to study the firm-, industry-, and countrylevel factors influencing the capital structures of the listed firms in ASEAN. The 3,750 samples are collected annually for 12 years from 2000 to 2011, resulting in 45,000 firm-year observations. The pooled ordinary least squared regression is used in the analysis for all combined three-level features. The leverage measures cover various proxies of capital structures. The evidence shows that firm size and tangibility are significantly and positively related to...
 • Thumbnail

  Stock market fund flows and return volatility 

  Chollaya Chotivetthamrong; Aekkachai Nittayagasetwat (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  Market fund flows analysis is one of the topics in financial structure in part of investment decision making. Market fund flows has been known as a term of market returns and/ or volatility, as indicator of market movement. Both of them explain not only the market movement but also evaluate the market performance. As a result, the investors would know the investment techniques on the volatility of stock prices. There are several empirical studies that have studied about the returns and volatility effect to market movement since 1987 due t...
 • Thumbnail

  การพัฒนาแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดในการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อการคัดสรรบุคลากร 

  จิตรลดา พรงาม, 2525-; มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2006)
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ; ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  การพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรผ่านเว็บ : กรณีศึกษา บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 

  ณัฐวร เจ้าสกุล; กัลยาณี คูณมี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)
 • Thumbnail

  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 

  กิระวี อัศวจิตตานนท์; ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)
 • Thumbnail

  การพยากรณ์ราคาแนฟทาด้วยระบบนิวโรฟัซซี 

  พรทิพย์ วิเศษศรีพงษ์, 2526-; วิพุธ อ่องสกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้ RFID กับการควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณีศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ 

  รุ่งกิจ กมลกลาง; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  การพัฒนาโปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสด์เพื่อวิสาหกิจขนาดเล็ก 

  ชลัช มุกด์ธนะอนันต์; บุญชัย หงส์จารุ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีกับงานครุภัณฑ์ : กรณีศึกษาสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  ศุภสัณห์ วรยศวรงค์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)
 • View more