Now showing items 1-12 of 12

 • Thumbnail

  การคัดเลือกกลุ่มการลงทุนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับเจเนติกอัลกอริธึม 

  ณฐพงศ์ สารธรรม; ปราโมทย์ ลือนาม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

  ทฤษฎีกลุ่มการลงทุนสมัยใหม่เสนอให้คัดเลือกกลุ่มการลงทุนที่ดีที่สุด ซึ่งมีผลตอบแทนที่สูงสุดในขณะที่มีความเสี่ยงต่ําอย่างไรก็ตามนักลงทุนประสบปัญหาในการสร้างกลุ่มการลงทุนที่มี ประสิทธิภาพ เนื่องจากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกัน และราคาหลักทรัพย์ที่มีความผัน ผวน งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีการใหม่เพื่อสร้างกลุ่มการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับเจเนติกอัลกอริธึม การประเมินวิธีการโดยการทดลองนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม การลงทุนที่สร้างโดยวิธีการดังกล่าว ...
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้ RFID กับการควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณีศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ 

  รุ่งกิจ กมลกลาง; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบควบคุมยานพาหนะเข้า-ออกโรงเรียน จ่าอากาศ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยด้านการควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกโรงเรียน จ่าอากาศ ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจสอบและติดตามข้อมูลของยานพาหนะที่กําลังผ่านเข้าออกได้ทันที ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยด้านการควบคุมยานพาหนะให้กับ ผู้บังคับบัญชาตามความต้องการ การพัฒนาระบบต้นแบบนี้นําเทคโนโลยี RFID ใช้ในการตรวจจับ ยานพาหนะที่กําลังผ่านเข้า-ออก หน่วยงาน ด้วยโปรแกรมควบคุมการทํางานข ...
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีกับงานครุภัณฑ์ : กรณีศึกษาสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  ศุภสัณห์ วรยศวรงค์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

  การนำเทคโนโลยอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้กับงานครุภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ระบบต้นแบบในการนำโปรแกรมมาใช้ตรวจครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยอาร์เอฟไอดีและเพิ่ม ประสทธิภาพในการตรวจครุภัณฑ์ให้สะดวกรวดเรวมากขึ้นและลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก การตรวจแบบเดิมในการตรวจครุภัณฑ์แบบใหม่นี้ใช้พีดีเอเป็นเครื่องมือร่วมกับเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีรุ่นSDID 1020 ในยานความถี่สูงตามมาตรฐานISO 15693 ระบบต้นแบบนจะทำการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนพีดีเอสำหรับใช้ตรวจครุภัณฑ์โดยทําการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลออราเคิล 9ไอ ซึ่งจะจำลองฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศของสำนัก การศึกษาระบบสารสนเทศสถาบ ...
 • Thumbnail

  การพยากรณ์ราคาแนฟทาด้วยระบบนิวโรฟัซซี 

  พรทิพย์ วิเศษศรีพงษ์, 2526-; วิพุธ อ่องสกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  การพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรผ่านเว็บ : กรณีศึกษา บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 

  ณัฐวร เจ้าสกุล; กัลยาณี คูณมี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

  การพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับประเมนผลการปฏิบัติงานบุคลากรผ่านเว็บ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นในกระบวนการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากรกรณีศึกษาบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จํากัด (มหาชน) โดยนำมาใชใน ขั้นตอนการกรอกคะแนนลงในแบบฟอร์มการคำนวณผลคะแนนประเมินการอนุมัติผลคะแนน การประเมินและการจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมทั้งศึกษาความพงพอใจ ของผู้ใช้ในการใช้เว็บแอปพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้น โปรแกรมระบบต้นแบบสำหรับประเมินผลการปฏิบัตงานบุคลากรผ่านเว็บพัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่นโดยใช้ภาษาเจเอสพีเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อม ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดในการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อการคัดสรรบุคลากร 

  จิตรลดา พรงาม, 2525-; มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2006)
 • Thumbnail

  การพัฒนาแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ 

  ธำรงค์ ทวีพันธุ์สานต์; มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 

  กิระวี อัศวจิตตานนท์; ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

  มูลค่าอสังหาริมทรัพยจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และสถานการณ์นอกจากนี้ความรู้ ถึงราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองอยู่ หรือที่สนใจ จะช่วยสนับสนุนการตัดสนใจให้ง่ายและมี ประสิทธิภาพมากยื่งขึ้น การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง อีกทั้งราคา ประเมินอสังหาริมทรัพย์ดียวกันอาจแตกต่างกันตามสมมุติฐานของผู้ประเมินได้ทําให้ผู้ใช้ข้อมูล ประสบปัญหาในการเลือกข้อมูลไปใช้ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาตัวแบบ ของโปรแกรมประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ สําหรับการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภท อสังหาริมทรัพย์แก่ ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาโปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสด์เพื่อวิสาหกิจขนาดเล็ก 

  ชลัช มุกด์ธนะอนันต์; บุญชัย หงส์จารุ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

  การบัญชีมีความสําคัญต่อวิสาหกิจมาก ไม่เพียงเพื่อทําตามข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น ยังเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของวิสาหกิจ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการมักไม่ให้ ความสําคัญกับการบัญชีเนื่องจากขาดความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการบัญชี การพัฒนาโปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสด์เพื่อวิสาหกิจขนาดเล็กมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาโปรแกรมบัญชีธุรกิจประเภทให้บริการและซื้อมาขายไปสําหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 10 คน โดยผู้ใช้ไมจําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีแต่มีความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน ในขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนา ...
 • Thumbnail

  การใช้งานและปัจจัยในการเลือกใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการผลิตและการบริการในประเทศไทย 

  ทิพย์วดี ภู่ภิรมย์, 2525-; มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2005)
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ; ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  โปรแกรมประยุกต์บนพีดีเอโฟนสำหรับตำรวจจราจรภาคสนาม 

  วัลลภัช ประทุมเมือง; รวิวรรณ เทนอิสสระ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)