Now showing items 195-214 of 217

 • Thumbnail

  วาทกรรมการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเกย์ในสื่อออนไลน์ประเทศไทย ผลกระทบ และแนวทางการแก้ปัญหา 

  ชัยวัฒน์ ม่วงทอง; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานจากแหล่งข้อมูลประเภทสื่อออนไลน์และประเภทบุคคลโดยมี 3 วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสื่อออนไลน์ของไทย 2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย และ 3. เพื่อหาแนวทางในการช่วยลดการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย ผู้วิจัยใช้แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ตามกรอบแนวคิดของ Fairclough เพื่อศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับการตีตรา และใช้การวิเคราะห์แบบสรุปอุปนัยเพื่อศึกษาผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหาจากผลการสัมภาษ ...
 • Thumbnail

  วิธีการสื่อสารและการธำรงอยู่ของกลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย 

  ชนกานต์ รักชาติ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารที่ผู้นำกลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย ใช้ในการสร้างและการธำรงอยู่ของเครือข่าย รวมไปถึงศึกษาวิธีการสื่อสารภายในกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้นำกลุ่มและแฟนคลับผู้ติดตามจานวน 30 คน จากศิลปิน 6 วง วงละ 5 คน แบ่งเป็นแฟนคลับ 4 คนและผู้นำ 1 คน
 • Thumbnail

  ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการจัดการชุดองค์ความรู้เฉพาะเพื่อการสื่อสารในสื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทย 

  ภัทรา ธีระกุล; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษานี้มีวัตัถุประสงค์เพื่อ1) ให้ทราบถึงวิธีการถ่ายทอดความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยของ ผู้บริหารให้กับ บุคลากรด้านสื่อสารองค์กรและฝ่ายผลิตสื่อในการออกแบบสาร (ภาพ) ในสื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทย 2) ศึกษาการจัดการชุดความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ยและการสื่อสาร เชิงสัญญะในการสร้างสรรค์สาร (ภาพ) ในสื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทยและ 3) ให้ทราบถึงพลวัตของการจัดการองค์ความรู้ชุดความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ยของผู้บริหารกับชุดความรู้ใน เชิงวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์สื่อใหม่(เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทยของฝ่ายสื่อสารองค์กรดำเนินการศึกษาผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ ...
 • Thumbnail

  ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น 

  ศิรณา บัวเทิง; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านใน อินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น จากร้านค้าที่ทำการสื่อสาร การตลาดแบบฝากร้านในอินสตาแกรมดาราและผู้มีชื่อเสียง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับร้านค้าที่ทำการสื่อสารการตลาดแบบฝากร้านจำนวน 5 ร้าน และในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ...
 • Thumbnail

  สมการโครงสร้างแบบจำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจทำศัลยกรรมความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ไอยวริญ ด่านชัย; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การนำเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงาม และความตั้งใจทำศัลยกรรมความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การนำเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงาม และความตั้งใจทำศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้ ...
 • Thumbnail

  สัญญะของเพลงกับการสะท้อนอัตลักษณ์และอัตมโนทัศน์ของผู้ประพันธ์ 

  ปริณ เพชรสังข์; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1)ศึกษารูปแบบการสื่อสารของเนื้อหาเพลงที่ประพันธ์โดย ผู้ประพันธ์เพลงแบบสมัยนิยมและแบบทางเลือกอันสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผู้ประพันธ์ทั้งสอง ท่าน 2)ศึกษาความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ที่ถูกค้นพบในรูปแบบการสื่อสารของเพลงกับอัตมโนทัศน์ที่ผู้ประพันธ์มองตนเอง 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของ ผู้ประพันธ์โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ข้ันตอน คือ 1) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 2)การวิเคราะห์เนื้อหาสารเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเพลงและ 3)การสัมภาษณ์เชิงลึก ...
 • Thumbnail

  สื่อปฏิบัติการสมมติ รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  อิศราพักตร์ สรรพศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา "สื่อปฏิบัติการสมมติ" รูปแบบการสื่อสารเพื่อการ เสริมสร้างพลังของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ และผลลัพย์ที่ เกิดขึ้น โดยใช้แนวทางวิถีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์ชัอมูลเชิงคุณภาพ ในกิจกรรมการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น วันที่ 3 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ เพื่อทำการศึกษาวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1 การวิจัยเชิงเอกสาร และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็ก ...
 • Thumbnail

  สื่อโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้าหนักกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

  สิริญญา ลิมโพธิ์ทอง; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนักของผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคกับทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้าหนัก 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อ สังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้า ...
 • Thumbnail

  อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 

  ปาริชาติ ยาน้อย; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) รวมทั้งศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด ความพึงพอใจ พฤติกรรมการบอกต่อ และความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวในกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยจะใช้การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary ...
 • Thumbnail

  อัตลักษณ์เสมือนกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  ธัญญากร บุญมี; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์เสมือนกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคม เกมออนไลน์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เน้นการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุ และผล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์เสมือน และการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมเกมออนไลน์ กับตัวผู้เล่นเกมออนไลน์ โดยมี หัวข้อการวิจัยดังต่อไปนี้ 1) รูปแบบการสร้างอัตลักษณ์เสมือนเป็นรูปแบบที่มีความหมายหลากหลาย เช่นเดียวกับการแสดงออกถึงตัวตนของตนเองในที่เป็นอยู่ในโลกความเป็นจริง 2) ผู้เล่นเกมออนไลน์ จะสร้างอัตลักษณ์เสมือ ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-WOM) ต่อความตั้งใจซื้อบริการบริษัทนำเที่ยวของผู้บริโภค 

  วรัตดาภร อังวาณิชชากุล; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยวของผู้บริโภคจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรับรู้ ความน่าเชื่อถือและความตั้งใจซื้อบริการบริษัทนําเที่ยวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการของบริษัทนําเที่ยวในตอบสนองต่อข้อมูลจากแหล่งสารที่มีความน่าเชื่อถือว่าเป็นอยางไร โดยผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยใช้รูปแบบ การวิจัยเชิงปริมาณโดยการสํารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ เก็บข้อมูลการวิจัยควบคั่กบการวิจัย ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารธรรมะพุทธศาสนาต่อการลดความเครียดและการเพิ่มความสุขของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ประพิมพันธ์ เป็นสุขพร้อม; ประทุม ฤกษ์กลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะ ช่องทางของ สื่อสังคมออนไลน์ ประเภทของเนื้อหาธรรมะ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ ที่มีผลต่อการลด ความเครียดและการเพิ่มความสุข โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจด้วยแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลกลุ่ม ตัวอย่างวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 36-45 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท สถานภาพโสด ตำแหน่งงานอยู่ในระดับปฎิบัติการ มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหา ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  ฐิตารีย์ กาลอม; ประทุม ฤกษ์กลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากร พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 450 ราย ที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันและวิทยาลัย จากนั้นได้ ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของสื่อ ประสบการณ์และการรับรู้คุณค่า มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจทำซ้ำและการบอกต่อของผู้หญิงที่ทำศัลยกรรมเพื่อความงาม 

  จารุวรรณ อินทะเว; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มีวตัถุประสงค์ดังนี้1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ สื่อที่มีต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถานบันเสริมความงาม การ ตัดสินใจทำศลัยกรรมเพื่อความงามซ้ำ และการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม 2) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทำศัลยกรรม ที่มีต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทาง การตลาด 7Ps ของสถานบันเสริมความงาม การตัดสินใจทำศัลยกรรมเพื่อความงามซ้ำ และการบอก ต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่า ที่มีต่อความ พึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถานบันเสริมความงาม ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่มีผลต่อความตั้งใจทำศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ปารดา ยังสบาย; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามกับความตั้งใจทำศัลยกรรมเสริมความงาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความสนใจทำศัลยกรรมหรือผู้หญิงที่เคยพบเห็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นออนไลน์ 

  วรรษมน อินทรสกุล; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ การใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกับการรับรู้ความน่า เชื่อถือ ของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่า เชื่อถือของ บุคคลที่มีชื่อเสียง(Celebrity) กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง การวิจัยครั้ง นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การแจกแบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรเพศหญิง อายุตั้งแแต่ 18-34 ...
 • Thumbnail

  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand 

  โกษม โกยทอง; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้ทราบถึงนัยยะการตีความของคา ว่า “อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (Creative Industries)” ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand รวมถึงแนวทางการ แพร่กระจายความรู้สู่ผู้อ่าน (Distribution) (2) เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหา (สาร) ประเภทใดที่ถูกมุ่งเน้น หรือ ละเลย จากผู้ผลิตนิตยสาร Creative Thailand (ผู้ส่งสาร) เมื่อกล่าวถึงขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในบริบทของประเทศไทยและในระดับสากล รวมถึงสาเหตุ อิทธิพลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสารที่ ถูกนา เสนอ (3) เพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการในการนา เสนอเนื้อหา “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ...
 • Thumbnail

  เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ศรัณย์ จันทร์หาญ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสื่อสารเกี่ยวกับการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันผ่านเครือข่ายออนไลน์ รวมถึงการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน และเพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์เชิงลึก และการเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า 1) เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ที่มีการรณร ...
 • Thumbnail

  เลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ : การสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนผ่านเล่าเรื่องข้ามสื่อใบริบทชายรักชาย 

  ศักย์ศรณ์ ศรีประสงค์; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษารูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อ(2) ศึกษาสัมพันธบท ของการเล่าเรื่องข้ามสื่อ และ (3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างตัวบทในการเล่าเรื่องข้ามสื่อ เพื่อ สร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ในบริบทชายรักชาย โดยใช้วิธีวิจัยเชิง คุณภาพประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยผลการวิจยัพบว่า (1) รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพื่อสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ ในบริบทชายรักชาย แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่การเล่าเรื่องด้วยภาพประกอบข้อความ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 

  พิชญา นิวิตานนท์; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ปัจจุบันการสื่อสารก้าวสู่สื่อดิจิทัลทาให้นักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้า กับยุคสื่อที่เปลี่ยนแปลง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณา กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณา และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์