Now showing items 137-156 of 230

 • Thumbnail

  การสื่อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตัญญูและการรับรู้ของประชาชน 

  สุพรรณี ดีสวัสดิ์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อสร้างการมี ส่วนร่วมกับแฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตัญญู 2) ศึกษาการรับรู้ข่าวสารของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู 3) ศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแฟนเพจ มูลนิธิร่วมกตัญญูการวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2กลุ่ม ได้แก่ประชาชนที่เป็นแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญูจำนวน 400 คน และฝ่ายประชาสั ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

  ภคพล รอบคอบ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดการสนทนากลุ่ม รวมถึงการสังเกตุการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ด้วยวิธีการดังกล่าวนำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วย ช่างทอผ้า กลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่มผู้ใหญ่ รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน  ผลการศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาพบว่า (1)ด้านผู้ส่งสาร พบว่า การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิ ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

  ธันย์ชนก ช่างเรือ; อุษา บิ้กกิ้นส์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและ 3) ศึกษาผลของการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) 3 วิธีการ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสังเกตการณ์ (Observation) โดยมีกลุ่มเป้าหมายในก ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน 

  ทิพย์สุดา ปานเกษม; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน และเพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมใน การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) การสังเกต (Observation) รวมถึงการ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 กลุ่มคือหน่วยงานรัฐบาล ภาคธุรกิจและชุมชน รวมทั้งสิ้น 19 คน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1) รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่านมีลัก ...
 • Thumbnail

  การเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วรรณกมล ทัพขันธ์; ประทุม ฤกษ์กลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้อ่านนิตยสารแจกฟรีที่มีอายุ51-60 ในเขตปีการวิจัยเชิงปริมาณ กรุงเทพมหานครก(Quantitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ ผูอ้่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน ทั้งสิ้น 400คน วิเคราะห์และประมวลผลการวิจัยด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่าด้านพฤติกรรมการเปิดรับ นิตยสารแจกฟรีที่กลุ่มตวัอย่างเคยได้รับอ่าน เป็นประจํา ได้แก่ นิตยสารแจกฟรีสําหรับผู้บริโภคทั่ว ไปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ...
 • Thumbnail

  การเลือกใช้และออกแบบสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค : กรณีศึกษาบ้านทาวน์เฮาส์ 

  ยุทธพล คุณวงศ์วิวัฒน์; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจยัคร้ังนี้ศึกษาเกี่ยวกบัการเลือกใช้และการออกแบบสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการ รับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค กรณีศึกษาบ้านทาวน์เฮาส์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการ เลือกใช้และการออกแบบสื่อโฆษณาของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของสื่อ โฆษณาของบ้านทาวน์เฮาส์ที่มีผลต่อการรับรู้และทศันคติของผูบ้ริโภคโดยงานวิจัยได้ใช้วิธีการ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth Interview) กบักลุ่มตัวอย่างที่เป็นฝ่ายการตลาดของ โครงการบ้านทาวน์เฮาส์ จำนวน 5 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่างผ ...
 • Thumbnail

  การเล่าเรื่องของภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดนิยมในบริบทสากล 

  ปิยะฉัตร วัฒนพานิช; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชันยอดนิยม ในบริบทสากลเรื่อง “Frozen” “ผจญภัยแดนคํสาปราชินีหิมะ และโครงสร้างการเล่าเรื่องใน ภาพยนตร์แอนิเมชันตัอย่าง จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ Frozen, Toy Story 3, Despicable Me 2, Shrek 2 และ Finding Nemo โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์ ประกอบการสัมภาษณ์นักวิจารณ์ภาพยนตร์ และสัมภาษณ์กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ที่มาของเรื่อง ดัดแปลงเนื้อเรื่องโดยใช้แนวคิดแบบ Innovation จาก นิทานพื้นบ้านเรื่อง Snow Queen เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง ...
 • Thumbnail

  การเล่าเรื่องข้ามสื่อในการ์ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ 

  กาญจนพิชญ์ ศิริภูวณิชย์; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องการเล่าเรื่องข้ามสื่อในการ์ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ โดยศึกษา การเล่าเรื่องของสื่อหนังสือการ์ตูน และสื่อภาพยนตร์ และเปรียบเทียบความแตกต่างเพื่อวิเคราะห์ ถึงวิธีการเล่าเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของสื่อที่จะนำเสนอ จากการ์ตูนจำนวน 3 เรื่องคือ “The 13 Quiz Show” อย่อ่านชะตาจะขาด” และ “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ภาพยนตร์จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ “13 เกมสยอง” ภาพยนตร์สั้น “11 Earthcore” ภาพยนตร์สั้น “12 Begin” สี่แพร่ง ตอน “ยันต์สั่งตาย” และ หลุดสี่หลุด ตอน “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” และ การ์ตูนออนไลน์ คือ “14 ...
 • Thumbnail

  การเสริมสร้างรูปแบบการรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโศก 

  ภพพรหมินทร์ วโรตม์วัฒนานนท์; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการของการรู้เท่าทันสื่อ กระบวนการ เสริมสร้างการรู้เท่าทนั สื่อ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโศก
 • Thumbnail

  การแสวงหาข่าวสารเพื่อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าออนไลน์ 

  นัชชาพร พงศ์ศรีสมชัย; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยเรื่อง การแสวงหาข่าวสารเพื่อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง จากร้านค้าออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสาร ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา การปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับการลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางจากร้านค้า ออนไลน์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดความ ไม่แน่นอนในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางออนไลน์ จํานวน 400 คน ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า การแสวงหาข่าวสารเกี่ ...
 • Thumbnail

  การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่องและความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก 

  ชริตา ปรมะธนวัฒน์; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊ก และความหึงหวง เพื่อหาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์หรือทำนายการเกิดความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การแจกแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ชายและหญิง อายุ 25 - 34 ปี ที่มีการใช้งานเฟซบุ๊กและกำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบคู่รักและศึกษาดูใจกัน ทั้งที่สมรสและยังไม่ได้สมรส จำนวน 400 คน           โดยพบผลวิจัยดังนี้ (1) เพศหญิงมีพฤติกรรม ...
 • Thumbnail

  การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและความต้องการข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุไทย 

  ณัฐจารี ปิ่นประภา; ประทุม ฤกษ์กลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและความต้องการข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุ โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) คือ ผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่ม 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนใต้ กลุ่มกรุงธนเหนือ รวมทั้งสิ้น ...
 • Thumbnail

  การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 

  ศิรัส ปั้นเก่า; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของกลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มแม่บ้านบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คอายุระหว่าง 25 – 65 ปี ที่มีประสบการณ์แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และเป็นสมาชิกกลุ่มสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คเกี่ยวกับการทำอาหารในครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิกกลุ่มเกินหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 414 คน ...
 • Thumbnail

  ความคิดเห็นที่มีต่อพริตตี้ในการนำเสนอสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม 

  ธันย์ชนก โชติกันตะ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านพริตตี้ของ ผู้ติดตามที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกัน 2) ความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการรับข่าวสารของ ผู้ติดตามกบความคิดเห็นที่มีต่อการนําเสนอสินค้าของพริตตี้ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม การรับข่าวสารผานพริตตี้กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม 4) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อการนําเสนอสินค้าของพริตตี้ กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม กลุ่มตัวอย่าง ของการวิจัยนี้ คือ ผู้ที่ติดตามพริตตี้ทั้ งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ 15 – 35 ปี ขึ้นไป จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออ ...
 • Thumbnail

  ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 

  ประกาศิต รักษาแก้ว; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 2) การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 3) การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 4) ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความต้องการข้อมูล ลักษณะทางประชากรกับการแสวงหาข้อมูล และลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 5) ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูล และการแสวงหาข้อมูลกับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย
 • Thumbnail

  ความภักดี ความมั่นคง และความผูกพันผ่านการตลาดเชิงประสบการณ์ของร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง 

  วรมาศ บุบผาชาติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของ ผู้ใช้บริการร้าน คาเฟ่สัตว์เลี้ยง และเพื่อศึกษาถึงความภักดี ความมัน่ คงและความผูกพันต่อร้าน คาเฟ่สัตว์เลี้ยง รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์กับความ ภักดี ความมั่นคงและความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง โดยการวิจัยเชิงสารวจจากผู้ใช้บริการ ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี จา นวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • Thumbnail

  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร : การรับรู้คุณภาพการบริการภาพลักษณ์องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี 

  วรมน บุญศาสตร์; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพ การบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และความไว้วางใจกับพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการบอกต่อของ ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซี3) เพื่อศึกษาทัศนคติต่อรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เป็น ปัจจัยพยากรณ์การรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น ซีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคเจน เนอเรชั่น ซี อายุ 18–44 ปี จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปร ...
 • Thumbnail

  ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย 

  พศิน เหล่าแสงธรรม; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผู้เล่นเกมโปเกม่อน โกในสังคมไทย 2) เพื่อศึกษาความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนและพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นเกมโปเกม่อน โกในสังคมไทย 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการเล่นเกมโปเกม่อน โก ของผู้เล่นที่มีลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน และพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย โดยงานวิจัยดังกล่าวใช้วิธีการศึกษาเชิงผสมผสาน ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก 30 คน และการวิจัยเชิงสำรวจด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ทัศนคติ และพฤติกรรมจิตอาสาต่อการช่วยเหลือสัตว์จากการเจ็บป่วย-อุบัติเหตุ 

  เบญญา คำนวณศิลป์; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้ใช้เฟชบุ๊กแฟนเพจ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ทัศนคติ และ พฤติกรรมจิตอาสาต่อการช่วยเหลือสัตว์จากการเจ็บป่วย - อุบัติเหตุ งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ซึ่งเป็นผู้ที่กดติดตามเฟชบุ๊กแฟนเพจอายุ 13 ปีขึ้นไป ที่มีประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกแฟนเพจเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์จากการเจ็บป่วย - อุบัติเหตุในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ ที่มีต่อการยอมรับและการเป็นแฟนคลับละครผลิตซ้ำที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค 

  วิขชุดา กิมอ่วม; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรมของ ผู้บริโภคกับ พฤติกรรมการชมละครโทรทัศน์ออนไลน์ 2)ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนวัตกรรม ของผบู้ริโภคกับการยอมรับละครผลิตซ้า ที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค และ 3)ความสัมพันธ์ระหว่างความ มีนวัตกรรมของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการเป็นแฟนคลับละครผลิตซ้ำ ที่เป็นแนวเรื่องย้อนยุค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังคือกลุ่ม Net Gen อายุระหว่าง 18-35 ปีจำนวน 400 โดย ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ...