Now showing items 175-194 of 230

 • Thumbnail

  ปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ SPECIALTY กับรูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการและทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 

  เอกยุทธ ภมรกูล; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty กับรูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการ และทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการหรือผู้จัดการร้านกาแฟ Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 3 ร้าน ดังต่อไปนี้ 1) ร้าน One Ounce For Onion 2) ร้าน Amatissimo Caffe 3) ร้าน Ink & Lion นอกจากนียั้งใช้การสังเกตการณ์ของผู้วิจัยในการศึกษาสภาพแวดล้อม ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน 

  เอกลักษณ์ วิริยะยุทมา; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

            งานวิจัยเรื่องปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้า กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน ตลอดจน (4) ศึกษาปัจจัย ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยด้านการยอมรับและปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อ 

  ปัทมา แย้มไพเราะ; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึง ประโยชน์ที่ได้รับ การรับรู้ความสนุกสนาน ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์และ พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ การรับรู้ความสนุกสนานกับปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม ออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึง ประโยชน์ที่ได้รับ การรับรู้ความสนุกสนานกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง และ 4) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายส ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดิโอคลิปสำหรับการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) โดยใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  มาริสา อานิต้า ฟันเดอรวาวเดอะ; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปสำหรับการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing)โดยใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะเนื้อหาโฆษณาที่ได้ความนิยมใน การแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอคลิปบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์ การวิจัยครั้งใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) กล่าวคือ ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กับผู้เกี่ยวข้องด้านสื่อ ดิจิตอล (Digital Media) จำนวน 5 คน เพื่อศึกษาถึงแนวทางลักษณะเนื้อหาโฆษณาที่ใช้เผยแพร่ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิคออนไลน์ของผู้บริโภค 

  ชัญญา ชีนิมิตร; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ 1) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกบัการเปิดรับสื่อเกี่ยวกบัอาหารออร์แกนิค 2) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค3) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค 4) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 5) เพื่อศึกษา ความสัมพันธร์ะหว่าง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกับ พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค โดยทำ การวิจัยเชิงสำรวจใช้แบบสอบถามเก็บข้อ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางสื่อออนไลน์ 

  สุจรรยา น้ำทองคำ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัชครั้งนี้มีวัดถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาการรับรู้ข่วสารของผู้บรโภคเกี่ยวกับสินค้า ทางสื่อออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริ โภคในการเลือกซื้อสินค้ทางสื่อออนไลน์ 3)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทงสื่อออนไลน์ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าทางสื่อออนไลน์ 5) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าทาง สื่อออนไลน์ 6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภคที ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สรนันท์ การเจริญดี; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การเปลี่ยนแปลงบทบาทของจักรยานในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2442 จวบจนปัจจุบันที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานมากขึ้น จึงส่งผลให้ตลาดจักรยาน ในประเทศไทยเติบโตขึ้น ตามมาด้วยการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานจํานวนมากทั้งกิจกรรม ที่จัดขึ้นสําหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทผู้นําเข้าจักรยาน หรือกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ แต่จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานของผู้ประกอบการที่นําเข้าจักรยานรายใหญ่ มีจํานวนที่มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป และเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรม การปั่นจักรยานซึ่งเป็นงานใหญ่ประจําปีที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ และภาคเอกชน ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างสรรคเนื้อหาเพศนอกกรอบในภาพยนตร์เรื่อง "รักแห่งสยาม" ของ มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล 

  เบญจรงค์ ถิระผลิกะ; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีงานวิจัยที่มุ่งศึกษาเนื้อหาของภาพยนตร์เพศนอกกรอบ หรือ ภาพยนตร์ที่มีเพศนอกกรอบแสดงร่วมอยู่แต่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เอื้อต่อการ สร้างสรรค์ภาพยนตร์ของผู้สร้างชิ้นงาน รวมถึงการใช้สัญญะ และมายาคติในภาพยนตร์น้อยมาก การวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหา (Content/Message) ภาพยนตร์ที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ เพศนอกกรอบ และปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เพศนอกกรอบของคุณมะเดี่ยว ชูเกียรติศักดิ์วีระกุล ผ่านภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยาม ผ่านมุมมอง และแนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชั้น (MLM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วรรณี เปรียบสม; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะประชากร, การสื่อสารการตลาด, ส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจัยทางสังคม, พฤติกรรมการซื้อสินค้าและการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จํานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการ วิจัยด้วย T-Test และ F-test (One Way Anova) ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะประชากรที่มีผล ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามพบว่ารายได้ที่ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยพยากรณ์การใช้งานการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  วิภาวี จันทร์แก้ว; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคม โครงสร้างการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ ความกังวลความเป็นส่วนตัว การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และความตั้งใจใช้งานการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม โครงสร้างการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ ความกังวลความเป็นส่วนตัว การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และความตั้งใจใช้งานการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์ความตั้งใจใช้ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยสำคัญต่อการจัดทำรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจำประเทศไทย 

  ฉัตรชัย งามเลิศ; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  ปัจจุบัน นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังเข้าสู่การปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจจาก เรื่องอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก (Thailand 3.0) ไปสู่ “Value– Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Thailand 4.0)” ซึ่งเป็นการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ พัฒนา โดยมุ่งเน้นที่กลุ่ม “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industry) ซึ่ง “อุตสาหกรรมเพลง” (Music Industry)เป็นหนึ่งในแขนงของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งที่ประเทศไทยอุตสาหกรรมเพลง อยู่ในภาวการณ์ที่หดตัว เนื่องด้วยอิทธิพลของพัฒนาการท ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยแห่งความสาเร็จของกลยุทธ์การสื่อสารด้าน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน 

  กาพล แสงทรัพย์สิน; อุษา บิ้กกิ้นส์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารด้านกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาสื่อด้านกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการสื่อสารด้านกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศึกษาโดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview)จากผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม กิจกรรมเพื่อสังคม และฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กรของบริษัทซีพีออลล์ จา กัด (มหาชน)โดยใช้แนว คา ถามแบบไม่มีโครงสร้าง ...
 • Thumbnail

  ผลกระทบจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กและแนวทางการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก 

  ณพล ผลากรกุล; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลกระทบ และสร้างแนวทางสร้างการรู้เท่าทันสื่อ ต่อโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมประเภทเฟซบุ๊ก ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดจํานวน 15 คน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกบการผลิตสื่อโฆษณา กลุ่มตัวแทนผู้บริโภค และเฝ้ าระวังสื่อ และกลุ่มนักวิชาการด้านสื่อมวลชน โดยผลการวิจัยพบดังนี้ 1) สภาวะปัญหาต่างๆ และผลกระทบทางด้านลบของโฆษณาบนสื่อสังคม ประเภทเฟซบุ๊กแบ่งออกเป็น (1.1) สภาวะปัญหาเกี่ ยวกบความสามารถใ ...
 • Thumbnail

  ผลของนวัตกรรมการสื่อสารเรื่องภาวะโภชนาการเกินที่มีผลต่อความรู้ 

  เอกราช ดีเลิศ; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยเรื่องผลของนวัตกรรมการสื่อสารเรื่องภาวะโภชนาการเกินที่มีต่อความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติของเด็กประถมศึกษาตอนปลายมีวัตถุประสงศึกษาประสิทธิผลของเทคโนโลยี การสื่อสารผานช่องทาง SMS (Short Message Service) ในด้านความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตน ด้านโภชนาการของเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างก่อนทาการทดลองและหลังทำการ ทดลองและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติตนเรื่อง โภชนาการ
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจ ต่อทีวีดิจิทัลของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  อชิระ ดวงหอม; ประทุม ฤกษ์กลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึง พอใจต่อทีวีดิจิทัลของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ เก็บ ข้อมูล จำนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงสำรวจกระทำโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS ใช้สถิติ t-test, One Way – Anova ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมรายการทีวีดิจิทัลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำกว่า 25 ปี มีระดับ การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท ผลการ ทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากรด้าน รายได้แตกต่างกัน ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นของกลุ่มโอตาคุ 

  นภัค จิตศานติกุล; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิ เมชั่นของกลุ่มโอตาคุ” มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อภาพยนตร์แอนิเมชั่น ของกลุ่มโอตาคุ (2) เพื่อศึกษาการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นของกลุ่มโอตาคุ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัย 3 รูปแบบประกอบกันคือ (1) การสังเกต (Observation) โดยสังเกตในฐานะผู้สังเกตอย่างไม่ได้มีส่วน ร่วมโดยสมบูรณ์ในงาน Thailand Comic Con 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทดูแลผิวของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ 

  มันตาภรณ์ อนะวัชพงษ์; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ประเภทดูแลผิว (skincare) ของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชั่นวาย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางประเภทดูแลผิวของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ เจนเนอเรชั่นวาย 2) เพื่อศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทดูแลผิวด้านคุณสมบัติ บุคลิกภาพและคุณค่าที่มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชั่นวาย 3) เพื่อศึกษา ความต้องการของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชั่นวายเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอางประเภทดูแลผิว งานวิจัยนี้ได้ใช ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และปัจจัยทางจิตที่พยากรณ์ภาวะโรคซึมเศร้า 

  ครองรัตน์ ดุลลาพันธ์; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเสพติดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเปรียบเทียบทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะโรคซึมเศร้า 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเสพติดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเปรียบเทียบทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะโรคซึมเศร้า และ 3) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเสพติดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเปรียบเทียบทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะโรคซึมเศร้า การวิจัยในครั้งนี้เป็นการว ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์ของคนในกรุงเทพมหานคร 

  กฤษณี เสือใหญ่; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น ไลน์ความพึงพอใจและ การนำไปใช้ประโยชน์ ของคนในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง สำรวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีประชากรเป้าหมายคือผู้ที่มีบัญชีแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ข้อมูลสำหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลจากตัวอย่าง 399 คน จาก การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และใช้สถิติf-Test (One–Way ANOVA) t-Test ผลการศึกษาพบว่า ประชากรในกรุงเทพมหาน ...
 • Thumbnail

  รหัสสัญญะที่สำคัญของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ: การศึกษาฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 

  ภัทราพร ภูริวังสกุล; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน และศึกษาชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และ หรือ ผลักดันพัฒนาตนเองของผู้อ่าน วิธีการเก็บข้อมูลใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ หนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ จำนวน 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1, 5, 15 ,17 และ 23 จากจำนวน 23 เล่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้อ่านจำนวน 20 คน ผ่านทฤษฎีการเล่าเรื่อง ทฤษฎีสัญวิทยา ...