Now showing items 215-230 of 230

 • Thumbnail

  อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) 

  ปาริชาติ ยาน้อย; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) รวมทั้งศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด ความพึงพอใจ พฤติกรรมการบอกต่อ และความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวในกาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยจะใช้การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary ...
 • Thumbnail

  อัตลักษณ์เสมือนกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  ธัญญากร บุญมี; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์เสมือนกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคม เกมออนไลน์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เน้นการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุ และผล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์เสมือน และการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเครือข่ายสังคมเกมออนไลน์ กับตัวผู้เล่นเกมออนไลน์ โดยมี หัวข้อการวิจัยดังต่อไปนี้ 1) รูปแบบการสร้างอัตลักษณ์เสมือนเป็นรูปแบบที่มีความหมายหลากหลาย เช่นเดียวกับการแสดงออกถึงตัวตนของตนเองในที่เป็นอยู่ในโลกความเป็นจริง 2) ผู้เล่นเกมออนไลน์ จะสร้างอัตลักษณ์เสมือ ...
 • Thumbnail

  อัตลักษณ์และเครือข่ายการสื่อสารของนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลาง 

  วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลางและการสร้าง เครือข่ายการสื่อสารของนักพนันหวยใต้ดิน ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเจ้ามือรายใหญ่ เจ้ามือราย ย่อย คนขายหวย และนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลาง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-dept Interview) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเครือข่ายหวยใต้ดินไม่น้อยกว่า 5 ปี มีรายได้ 18,000 บาทขึ้น ไป ทั้งนี้จะพิจารณาจากอาชีพ ความมีชื่อเสียงวงศ์ตระกูล รูปแบบการใช้ชีวิตประ กอบการพิจารณา ด้วย ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-WOM) ต่อความตั้งใจซื้อบริการบริษัทนำเที่ยวของผู้บริโภค 

  วรัตดาภร อังวาณิชชากุล; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยวของผู้บริโภคจากแหล่งสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรับรู้ ความน่าเชื่อถือและความตั้งใจซื้อบริการบริษัทนําเที่ยวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการของบริษัทนําเที่ยวในตอบสนองต่อข้อมูลจากแหล่งสารที่มีความน่าเชื่อถือว่าเป็นอยางไร โดยผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยใช้รูปแบบ การวิจัยเชิงปริมาณโดยการสํารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ เก็บข้อมูลการวิจัยควบคั่กบการวิจัย ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารธรรมะพุทธศาสนาต่อการลดความเครียดและการเพิ่มความสุขของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ประพิมพันธ์ เป็นสุขพร้อม; ประทุม ฤกษ์กลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลธรรมะ ช่องทางของ สื่อสังคมออนไลน์ ประเภทของเนื้อหาธรรมะ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลธรรมะ ที่มีผลต่อการลด ความเครียดและการเพิ่มความสุข โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจด้วยแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลกลุ่ม ตัวอย่างวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 36-45 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท สถานภาพโสด ตำแหน่งงานอยู่ในระดับปฎิบัติการ มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหา ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  ฐิตารีย์ กาลอม; ประทุม ฤกษ์กลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากร พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 450 ราย ที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันและวิทยาลัย จากนั้นได้ ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของสื่อ ประสบการณ์และการรับรู้คุณค่า มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจทำซ้ำและการบอกต่อของผู้หญิงที่ทำศัลยกรรมเพื่อความงาม 

  จารุวรรณ อินทะเว; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มีวตัถุประสงค์ดังนี้1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ สื่อที่มีต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถานบันเสริมความงาม การ ตัดสินใจทำศลัยกรรมเพื่อความงามซ้ำ และการบอกต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม 2) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทำศัลยกรรม ที่มีต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทาง การตลาด 7Ps ของสถานบันเสริมความงาม การตัดสินใจทำศัลยกรรมเพื่อความงามซ้ำ และการบอก ต่อเกี่ยวกับศัลยกรรมเพื่อความงาม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่า ที่มีต่อความ พึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของสถานบันเสริมความงาม ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่มีผลต่อความตั้งใจทำศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ปารดา ยังสบาย; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามกับความตั้งใจทำศัลยกรรมเสริมความงาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความสนใจทำศัลยกรรมหรือผู้หญิงที่เคยพบเห็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นออนไลน์ 

  วรรษมน อินทรสกุล; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ การใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกับการรับรู้ความน่า เชื่อถือ ของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่า เชื่อถือของ บุคคลที่มีชื่อเสียง(Celebrity) กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง การวิจัยครั้ง นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การแจกแบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรเพศหญิง อายุตั้งแแต่ 18-34 ...
 • Thumbnail

  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand 

  โกษม โกยทอง; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้ทราบถึงนัยยะการตีความของคา ว่า “อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (Creative Industries)” ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand รวมถึงแนวทางการ แพร่กระจายความรู้สู่ผู้อ่าน (Distribution) (2) เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหา (สาร) ประเภทใดที่ถูกมุ่งเน้น หรือ ละเลย จากผู้ผลิตนิตยสาร Creative Thailand (ผู้ส่งสาร) เมื่อกล่าวถึงขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในบริบทของประเทศไทยและในระดับสากล รวมถึงสาเหตุ อิทธิพลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสารที่ ถูกนา เสนอ (3) เพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการในการนา เสนอเนื้อหา “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ...
 • Thumbnail

  เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ศรัณย์ จันทร์หาญ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสื่อสารเกี่ยวกับการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันผ่านเครือข่ายออนไลน์ รวมถึงการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน และเพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์เชิงลึก และการเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า 1) เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ที่มีการรณร ...
 • Thumbnail

  เลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ : การสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนผ่านเล่าเรื่องข้ามสื่อใบริบทชายรักชาย 

  ศักย์ศรณ์ ศรีประสงค์; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษารูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อ(2) ศึกษาสัมพันธบท ของการเล่าเรื่องข้ามสื่อ และ (3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างตัวบทในการเล่าเรื่องข้ามสื่อ เพื่อ สร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ในบริบทชายรักชาย โดยใช้วิธีวิจัยเชิง คุณภาพประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยผลการวิจยัพบว่า (1) รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพื่อสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ ในบริบทชายรักชาย แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่การเล่าเรื่องด้วยภาพประกอบข้อความ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 

  พิชญา นิวิตานนท์; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ปัจจุบันการสื่อสารก้าวสู่สื่อดิจิทัลทาให้นักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้า กับยุคสื่อที่เปลี่ยนแปลง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณา กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณา และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์
 • Thumbnail

  แนวทางการนำเสนอเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ดิจิทัล 

  น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาการนำเสนอเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ดิจิทัล โดยวิเคราะห์เนื้อหาจากรายการเกมโชว์ทั้งหมด 9 รายการ จากช่องโทรทัศน์ยอดนิยม 3 อันดับแรก (ช่อง 7 HD, ช่อง 3 HD และWorkpoint)และสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์, กลุ่มนักวิชาการ/ประชาสังคม และผู้กำกับดูแลการจัดระดับความเหมาะสมและกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ เพื่อหาแนวทางการนำเสนอเนื้อหารายการเกมโชว์ที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัยซึ่งปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 1. เนื้อหาที่เข้าข่ายไม่เหมาะสมที่สุดในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ดิจิทัล ...
 • Thumbnail

  แนวโน้มนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 

  กนกพร ดิษริยะกุล; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (Futures Research) แบบเดลฟาย (Delphi Technique) มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาแนวโน้ม นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มนักการตลาดและนักสื่อสารการตลาด ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร หน่วยงาน และบริษัท ที่มีแนวทางการดาเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้นจา นวน 17 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจา นวน 3 รอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ...
 • Thumbnail

  แบบจำลองเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

  บัญชา หมั่นกิจการ; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ความปลอดภัย ประสบการณ์ในอดีต คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ คุณภาพการบริการ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน และการใช้งานจริงกับระบบ ที่สามารถพยากรณ์การยอมรับเทคโนโลยีระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-payment) ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ด้านการรับรู้ความเสี่ยง ความปลอดภัย ประสบการณ์ในอดีต คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบ คุณภาพการบริการ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน ...