Now showing items 68-87 of 141

 • Thumbnail

  การวิเคราะห์การปลูกฝังการแสดงออกความรักและรูปแบบความรักผ่านละครโทรทัศน์เกาหลี 

  ศุจิกานท์ ทองอ่อน; พรพรรณ ประจักษ์เนต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์คลิปวิดีโอไวรัลมาร์เก็ตติ้งและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปัน 

  ปราณิศา ธวัชรุ่งโรจน์; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยนี้ศึกษาถึงรูปแบบการนำเสนอในคลิปวิดีโอที่มีผลให้เกิดการตัดสินใจแบ่งปัน ซึ่งปัจจุบันมีคลิปวิดีโอจำนวนมากที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นไวรัลมาร์เก็ตติ้ง แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ต่องานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอคลิปวิดีโอการสื่อสารการตลาด ในรูปแบบ Viral Marketing ที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในด้านการแบ่งปัน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปันคลิปวิดีโอในรูปแบบ Viral Marketing โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คลิปวิดีโอจำนวน 10เรื่อง แบ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ป ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ​ภาพตัวแทนและการเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่อการ​ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

  ณัฐธิดา แขวงสวัสดิ์; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและปริมาณของเนื้อหาในด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากร ต่อการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และทัศนคติที่มีต่อเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ และทัศนคติของผู้รับชมการถ่ายสดบนเฟซบุ๊กที่มีเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน โดยระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยครั้งนี้ คือ การวิจัยแบบผสมผสาน แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณ ...
 • Thumbnail

  การศึกษากระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม กรณีศึกษา Cheeze Market 

  กัญญ์ตรัตน์ เชิดเกียรติกุล; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม : กรณีศึกษา Cheeze Market เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารของผู้ค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market  ศึกษาช่องทางการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market และศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market โดยประยุกต์ใช้แนวความคิดการจัดกิจกรรมทางการตลาด แนวคิดสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ก่อตั้ง Cheeze ...
 • Thumbnail

  การศึกษากระบวนการสื่อสารสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โครงการป่าในเมืองโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

  ชญานิษฐ์ เข็มกลัด; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารของโครงการป่าในเมืองโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). และบทบาทของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกับโครงการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประกอบด้วย คณะทำงานและภาคีเครือข่ายของโครงการ จำนวน 8 คน  ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสื่อสารของโครงการป่าในเมืองมีเป้าหมายการสื่อสาร 2 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างความเข้าใจและนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สู่สังคมในวงกว้าง และ 2) ...
 • Thumbnail

  การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ ของ สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ 

  สุพรรณี สมศรี; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหากลยุทธ์ของการสื่อสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่  รวมถึงศึกษาการรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ การตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการค้นหากลยุทธ์ของการสื่อสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีตำแหน่งเกี่ยวข้องในสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จำนวน 8 คน  นอกจากนี้ยังใช้การสังเกตการณ์ของผู้วิจ ...
 • Thumbnail

  การศึกษาแนวทางการผลิตรายการกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่ผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย 

  อาลี ปรียากร; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการผลิตรายการพอดแคสต์ในบริบทของสังคมไทย โดยแบ่งวัตถุประสงค์การวิจัยเป็น 3 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษากระบวนการเตรียมการผลิตรายการกระจายเสียงผ่านช่องทางพอดแคสต์ 2) เพื่อศึกษาการนำเสนอเนื้อหา การจัดการทางด้านเทคนิคขณะทำการผลิตรายการ 3) เพื่อศึกษาการจัดการเผยแพร่รายการ การติดตามประเมินผลหลังการเผยแพร่รายการ โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ผลิตรายการพอดแคสต์ กับผู้ฟังรายการพอดแคสต์ 2) ข้อมูลทุติยภูมิจากการใช้วิธีการวิ ...
 • Thumbnail

  การศึกษารูปแบบ เนื้อหา และกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดในสื่อสังคมของค่ายเพลงไทย 

  วาสิฏฐี ศรีติรัตน์; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยเรื่องนี้จัดทำ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบเนื้อหาและกลยุทธ์การใช้สื่อ สังคมเพื่อการสื่อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แนวคิดสื่อสังคมและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด แนวคิดชุมชนออนไลน์แนวคิด อุตสาหกรรมบันเทิง และเพลงไทยในปัจจุบัน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และแนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารค่ายเพลง โดยศึกษาสื่อ สังคมของค่ายเพลง 2 ค่ายได้แก่ค่ายกามิกาเซ่ในเครือบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) และค่ายจีนี่ เรคคอร์ด ในเครือบริษัทจีเอ็ม ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเรื่องพัฒนาการในการสื่อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่องตามค่านิยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

  ทัศน์วศิน ธูสรานนท์; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

  วรภพ เจริญมโนพร; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสื่อสารการละครเพื่อการพัฒนา เด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์ และเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลังกระบวนการ โดยกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา เป็นเด็กและเยาวชนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 30 คน ซึ่งแบ่งเป็น 10 คน ต่อ 1 โรงเรียน โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาเขตกรุงเทพมหานครฯ 3 โรงเรียน โดยเสนอผ่านรูปแบบการสื่อสารการละครเพื่อ การพัฒนา 3 รูปแบบ 1) Top-Down 2) Participatory และ 3) Empowering แบบวัดค่าความฉลาดทาง อารมณ์ ประกอบไปด้วยด้านดี ...
 • Thumbnail

  การศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

  เอกจิต สว่างอารมย์; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อค้นหาความหมายของวาทกรรม ประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ปรากฎอยู่ในในรายการคืนความสุขให้คนชาติ 2. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างวาทกรรมในเรื่องการทำประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการคืนความสุขให้คนชาติ โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ รวมทั้งใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกนักวิชาการด้านสื่อสารการเมือง , รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยนำแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) ตามกรอบแนวคิด ...
 • Thumbnail

  การสร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแนวคิดธุรกิจประเภทเทศกาลดนตรีในประเทศไทย: เป๊ปซี่ พรีเซ้นท์ เอสทูโอ สงกรานต์ มิวสิคเฟสติวัล 2016  

  ภัตติมา สืบสายสิงห์; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

         งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์แนวคิดเทศกาลดนตรีตะวันตกสำหรับการสร้างสรรค์ธุรกิจงานเทศกาลดนตรีสากลในประเทศไทย รวมถึงรูปแบบการสื่อสารแนวคิดธุรกิจงานเทศกาลดนตรี Pepsi S2O ที่สามารถส่งผลต่อผู้ประกอบการและผู้สนับสนุน        วิธีการศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมุ่งศึกษางานเทศกาลดนตรีเป๊ปซี่ พรีเซ้นท์ เอสทูโอ สงกรานต์ มิวสิคเฟสติวัล 2016 โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ศึกษาจากเอกสาร, วิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ และสัมภาษณืเชิงลึกกับบุคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง        ผลวิจัยพบว่า ทางผู้จัดงานเทศกาลดนตรีได้มีการเปิดรับและย ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารการตลาด ความผูกพัน และปัจจัยในการเปลี่ยนตรา สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

  ชโรฌา กนกประจักษ์; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้การสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทย 2) ศึกษาระดับความผูกพันของลูกค้าผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อการเปลี่ยนตราสินค้า 3) ศึกษาถึงปัจจัยในการเปลี่ยนตราสินค้าของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงโดยระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด และส่วนที่ 2 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้าซัมซุง ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารการตลาด และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตในทัศนะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

  รัตประภา เหมจินดา; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา 2) ทัศนคติของประชากรต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต 3) การเปิดรับด้านการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต 4) ความสัมพันธ์ของการเปิดรับ และการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต และความสัมพันธ์ของการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาด และทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญในสถานที่ต่าง ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารขององค์กรเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

  ไพลิน เม้ยขันหมาก; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  การสื่อสารข้ามสื่อเพื่อสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดำเนินรายการข่าว 

  ณัฎฐ์ บุณยสิริยานนท์; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการกำหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดำเนินรายการข่าว  2) เพื่อศึกษาการสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ประกาศข่าวข้ามสื่อในสื่อออนไลน์  3) เพื่อศึกษาการรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดำเนินรายการข่าว วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บข้อมูลแบบผสมระหว่างแหล่งข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิด้วยการถอดเทปสัมภาษณ์  โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ดำเนินรายการข่าวในช่องฟรีทีวีตามประกาศของ กสทช.  และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์  ประกอบกับการเก็บข้อมูลป ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารนวัตกรรมการพัฒนาของกิจการเพื่อสังคมองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน 

  ขวัญชนก หมั่นหมาย; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) กระบวนการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์ การสื่อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน(2) ศึกษาบทบาทการสื่อสาร ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (3) ศึกษาปัจจัย การสื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน รวมถึงแนวโน้มการสื่อสารใน อนาคตขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน (4) ศึกษาประสิทธิผลการใช้นวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรม ชาวบ้าน งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ผลการศึกษาพบว่า :
 • Thumbnail

  การสื่อสารเพื่อการธำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง 

  ภัทราพร เนาวรัตน์ธนากร; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา 2) ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารที่มีต่อการคง อยู่และการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา 3) ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา 4) ศึกษาบทบาทของกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาที่มีต่อการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ ชุมชน และ 5) ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินตามแนวคิดการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดา
 • Thumbnail

  การสื่อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตัญญูและการรับรู้ของประชาชน 

  สุพรรณี ดีสวัสดิ์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อสร้างการมี ส่วนร่วมกับแฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตัญญู 2) ศึกษาการรับรู้ข่าวสารของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู 3) ศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแฟนเพจ มูลนิธิร่วมกตัญญูการวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2กลุ่ม ได้แก่ประชาชนที่เป็นแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญูจำนวน 400 คน และฝ่ายประชาสั ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

  ภคพล รอบคอบ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดการสนทนากลุ่ม รวมถึงการสังเกตุการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ด้วยวิธีการดังกล่าวนำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วย ช่างทอผ้า กลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่มผู้ใหญ่ รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน  ผลการศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาพบว่า (1)ด้านผู้ส่งสาร พบว่า การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิ ...