Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค 

    กฤตยา เนตรแก้ว; ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (National Institute of Development Administration, 2018)

    วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคเพศหญิงอายุระหว่าง 15-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำข้อมูลมาวางแนวทางและกำหนดกลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์ ให้ตอบสนองความต้องการและการรับรู้ของผู้บริโภค การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น การวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิจัยเชิงปริมาณจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูล สถิติในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติแบบที ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมปร ...