Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียสำหรับรายการโทรทัศน์ 

    บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ในการวางกลยุทธ์การสื่อสาร การตลาดผ่านสื่อสังคมของรายการโทรทัศน์ วัดผลเพื่อหาสถิติและสร้างตัวชี้วัดว่ากลยุทธ์ดังกล่าว ทําให้รายการประสบความสําเร็จหรือไม่ มุ่งให้ เกิดความตื่นตัวให้ เจ้าของรายการหรือ สถานีโทรทัศน์เห็นถึงความสําคัญในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมของรายการโทรทัศน์อย่าง เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยข้อมูลต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย